മരിച്ചു പോയ ഭർത്താവിന്റെ പേരിലുള്ള പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലത്തിന്, ആറോ ഏഴോ വർഷമായി നികുതി അടച്ചിട്ട്. ഇനി അത് അടക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക?


ഇത്രയും കാലതാമസം ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഏതായാലും ഭര്‍ത്താവിന്റെ പേരിലുള്ള വസ്തു അതിന്റെ അവകാശികള്‍ എല്ലാപേരും ചേര്‍ന്ന് ഭാഗപത്രം ചെയ്യുക. അതിനു ശേഷം പോക്കുവരവിനായി വില്ലേജില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കിയാല്‍ മതി. താങ്കള്‍ മാത്രമേ അവകാശിയായിട്ടുള്ളൂ എങ്കില്‍ താങ്കളുടെ പേരില്‍ പോക്കുവരവിനായി വില്ലേജില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കുക.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question