കെട്ടിട നികുതി (Bulding tax)  ആരൊക്കെയാണ് അടക്കേണ്ടത് ? അതിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തോക്കെയാണ്?


1975 ലെ കേരള കെട്ടിട നികുതി ആക്ടിലെ വകുപ്പ് 5 അനുസരിച്ച് എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്കും ഒറ്റ തവണ കെട്ടിട നികുതി ബാധകമാണ്. റവന്യൂ വകുപ്പ് ആണ് ഈ നികുതി പിരിക്കുന്നത്. ഈ നികുതിയുടെ നിരക്കുകള്‍ സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിന്റെ പകര്‍പ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു.

Building tax one time kerala

Building tax one time kerala government order

Building tax one time kerala

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question