ലീഗൽ ഹെയർഷിപ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ?


Niyas Maskan, Village Officer, Kerala verified
Answered on February 28,2023

ലീഗൽ ഹെയർഷിപ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻറെ ഒരു പകര്പ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി താലൂക് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസ്പോസ് ചെയ്തതിനുശേഷം ഫയലുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട  കാലാവധികകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ലഭിച്ചേക്കും എന്നെ പറയാൻ പറ്റു.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question