ഫാസ്റ്റ് ടാഗിൽ നിന്നും പണം കൃത്യമായി ട്രാൻസ്ഫർ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് പരാതി കൊടുക്കേണ്ടത് ?


ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ബാങ്കിന്റെ കസ്റ്റമർ സർവീസിൽ രേഖാമൂലം ഉപഭോക്താവ്. വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ, ടോൾ പ്ലാസ യുടെ പേരും സ്ഥലവും, യാത്ര ചെയ്ത തീയതി എന്നീ വിവരങ്ങൾ ബാങ്കിന് കൈമാറണം.


Guide

How to fix fastag issues?

FASTag allows you to pass through the toll plaza without stopping for the cash transaction. However, at times you might have faced any of the following issues with fastag. Blacklisting ..
  Learn More