ഭിന്നശേഷിയുള്ളയാൾക്ക് വികലാംഗ കോ ഓപ്പറേഷനിൽ നിന്നും ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് കിട്ടാൻ വഴിയുണ്ടോ.അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം തൊഴിൽ തുടങ്ങാൻ പലിശ രഹിത വായ്‌പ്പാ കിട്ടാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ?


കേരള സംസ്ഥാന വികലാംഗ ക്ഷേമ കോർപറേഷന്റെ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും അവക്കുള്ള അപേക്ഷ ഫാറങ്ങളും ചുവടെ പറയുന്ന ലിങ്കിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് കാണുക. 

Schemes and Application Forms

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question