ജനന Certificate 1988 ലെ Name, Father Name , Address ഇവയിലെ Spelling Mistake തിരുത്താനും Mother Name ൽ Initial Add ചെയ്യാനും എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്?


ജനന രജിസ്റ്ററിൽ ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുന്നതിനായി ശരിയായ പേരുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറിക്ക് അപേക്ഷ നൽകുക.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question

Guide

How to get a Birth Certificate in Kerala?

A birth certificate (janana certificate) is the most important identity document that makes it possible for anyone in possession of it to benefit from a gamut of services offered by the Indi..
  Click here to get a detailed guide