കേരള സർക്കാർ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ews സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ന് വീടിന്റെ square feet ബാധകമാണോ?


ബാധകമല്ല

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question