1964 ൽ ഉള്ള ആധരത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 79 cent ഭൂമി ആണ്, റിസർവേ കഴിഞ്ഞേപ്പോൾ 116 cent ആയി, കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിലധികമായി വില്ലേജിൽ 116 Cent ന് കരം ഒടുക്കുന്നു, കുടുതൽ ഉള്ള 37 Cent ഭൂമി മറ്റു ഭുമിയുടെ കൂടെ വിൽപ്പന നടത്താൻ സാധിക്കുമേ ?(1986 to 2006 വരേ ഇവിടെ സ്ഥിരം താമസം ഇല്ലയിരുന്നു)


37 സെൻ്റ് ഭൂമിക്ക് ടൈറ്റിൽ ഇല്ല എന്നതാണ ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയം..resurveyil അധികമായി വന്ന ഭൂമിയായി മുൻപ് ആധാരം എഴുത്തമയിരുന്നു.. ഇപ്പോൽ GO 110/2022 ഉത്തരവ് വന്ന  സാഹചര്യത്തിൽ മുന്നധാരം നോക്കുന്ന VO തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കാം..അയതിനാൽ ആദ്യം KLR  പട്ടയം (ക്രയസർട്ടിഫിക്കേറ്റ്) അപേക്ഷ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് . Klr ആക്ട് 2(57)a പ്രകാരം ലീഗൽ heir tenancy അംഗീകരിച്ചു കിട്ടിയാൽ title ലഭ്യമാവും…അല്ലാതപക്ഷം കോടതി വഴി title declaration suit file ചെയ്യുക

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question

Guide

How to do Property Registration in Kerala?

Registration of the property is a full and final agreement signed between two parties. Once a property is registered, it means that the property buyer..
  Click here to get a detailed guide

Guide

Aadhaaram, Pattayam, Pokkuvaravu, Databank

Aadhaaram (Sale Deed) Sale Deed or Adharam is the registered document by which the title of a property is transferred or conveyed from one person to another. In a purchase or sale of a prop..
  Click here to get a detailed guide