വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് സ്ഥലത്തിന്റെ valuation സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാൻ എന്തെല്ലാം രേഖകൾ ഹാജരാക്കണം ?


പ്രമാണം, land tax, Encumbrance ceriticate എന്നിവയുമായി വില്ലേജ് ഓഫീസർക്ക് അപേക്ഷ കൊടുക്കുക

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question

Guide

How to do Property Registration in Kerala?

Registration of the property is a full and final agreement signed between two parties. Once a property is registered, it means that the property buyer..
  Click here to get a detailed guide

Guide

Aadhaaram, Pattayam, Pokkuvaravu, Databank

Aadhaaram (Sale Deed) Sale Deed or Adharam is the registered document by which the title of a property is transferred or conveyed from one person to another. In a purchase or sale of a prop..
  Click here to get a detailed guide