ബുക്ക് നമ്പർ , സർവ്വേ നമ്പർ എന്നിവ വെച് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ കലഞ്ഞൂർ വില്ലേജിൽ ഉള്ള വസ്തു ആരുടെ പേരിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം?


Balachandran Kollam Balachandran Kollam verified
Answered on September 05,2023

തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ അറിയാമെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഓഫിസിൽ നിന്നും അതിന്റെ പകർപ്പ് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെടുക. ഭൂവുടമയുടെ വിവരങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും ലഭിക്കും. തണ്ടപ്പേർ അക്കൗണ്ട് സ്വകാര്യ രേഖ അല്ലെന്നതിനാൽ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അത് നിഷേധിക്കാനാകില്ല.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


ബ്ലോക്ക് നമ്പർ, survey number, sub division number എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് റവന്യൂ സർവീസ് portal ൽ search  ചെയ്യുക 

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question

Guide

How to do Property Registration in Kerala?

Registration of the property is a full and final agreement signed between two parties. Once a property is registered, it means that the property buyer..
  Click here to get a detailed guide

Guide

Aadhaaram, Pattayam, Pokkuvaravu, Databank

Aadhaaram (Sale Deed) Sale Deed or Adharam is the registered document by which the title of a property is transferred or conveyed from one person to another. In a purchase or sale of a prop..
  Click here to get a detailed guide