പേരിന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ ഉള്ള ഇനിഷ്യൽ മാറ്റി പകരം അച്ഛന്റെ പേര് ചേർക്കണം . അതിനു എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?


പേര് അപ്രകാരം മാറ്റി ഗസറ്റില്‍ പരസ്യം ചെയ്യുക.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question

Guide

How to Change Your Name Legally in India?

There are multiple reasons to change your name such as Initial is missing or not expanded Middle or last name is missing The name differs in certificates issued in schools or ..
  Click here to get a detailed guide