1991 ൽ ജനിച്ചവരുടെ ബർത്ത് സിർട്ടിഫിക്കറ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കാൻ കഴിയും?


Citizen Service Portal എന്ന ലിങ്കില്‍ നിന്നും പഞ്ചായത്തുകളിലെ ജനന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും.

K Smart എന്ന ലിങ്കില്‍ നിന്നും മുനിസിപാലിറ്റികളിലെ ജനന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഡൌണ്‍ ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയും.

 

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question