1978 ൽ ലാന്റ് ടിബൂണലിൽ നിന്നും sec 72 പ്രകാരമുള്ള ക്രയവിക്രയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചു. ഇത് ലഭിക്കുന്നതിന് ട്രിബ്യൂണലിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്ന രേഖകളുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വഴിയുണ്ടോ ? ഈ ഭൂമിയുടെ sketch revenue office ൽ ലഭ്യമായിരിക്കുമോ?


Balachandran Kollam Balachandran Kollam verified
Answered on August 08,2023

സാധാരണ ഗതിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ട്രിബ്യുണൽ ഓഫീസിൽ പ്രസ്തുത ഫയൽ ലഭ്യമായിരിക്കും. ആയതിന്റെ അടയാള സഹിതം പകർപ്പിനായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതുമാണ്.

എന്നാൽ ഫയൽ നഷ്ടമായ സംഗതികളിൽ പ്രസ്തുത ഫയൽ പുനര്നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ അടുത്തിടെ ബഹു. ഹൈക്കോടതി ഒരു വിധിന്യായം മുഖേന കേരളാ സർക്കാരിനോട് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ തലത്തിൽ കൈക്കൊണ്ടുവരുന്നതായി അറിയുന്നു.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


1978 ൽ നൽകിയ രേഖകളുടെ പകർപ്പ് ലഭിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ഏതായാലും 2005 ലെ വിവരാവകാശ നിയമ പ്രകാരം അപേക്ഷ നൽകി നോക്കുക.ഭൂമിയുടെ സ്കെച്ച് അപേക്ഷ നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question

Guide

How to do Property Registration in Kerala?

Registration of the property is a full and final agreement signed between two parties. Once a property is registered, it means that the property buyer..
  Click here to get a detailed guide

Guide

Aadhaaram, Pattayam, Pokkuvaravu, Databank

Aadhaaram (Sale Deed) Sale Deed or Adharam is the registered document by which the title of a property is transferred or conveyed from one person to another. In a purchase or sale of a prop..
  Click here to get a detailed guide