എന്റെ SSLC കഴിഞ്ഞ് 16 വർഷം ആയി. DOB തെറ്റാണ് Birth certificate വച്ചു തിരുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇതു തിരുത്തി ലഭിക്കാൻ എത്ര ദിവസം വേണം ?


പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ 2012 ലെ സേവനാവകാശ നിയമ പ്രകാരമുള്ള വിജ്ഞാപനത്തില്‍ 2001മുന്‍പുള്ള റെക്കോര്‍ഡ് കളിലെ ജനന തീയതി തിരുത്തുന്നതിന് 90 ദിവസവും  2001 ന് ശേഷമുള്ള  റെക്കോര്‍ഡ് കളിലെ ജനന തീയതി തിരുത്തുന്നതിന് 60 ദിവസവും സമയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question