കേരളത്തിൽ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  എങ്ങനെ ലഭിക്കും ?

Written By Gautham Krishna   | Updated on September 30, 2023
Quick Links


Name of the Service Caste Certificate in Kerala
Department Revenue Department
Beneficiaries Citizens of Kerala
Online Application Link Click Here
Application Type Online/Offline
FAQs Click Here

ജാതി സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഒരു ഔദ്യോഗിക രേഖയാണ് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

ഒരു ജാതി സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ജാതിയിൽ‌പ്പെട്ടയാളാണെന്നതിന്റെ തെളിവാണ്. ഒരു പ്രത്യേക ജാതിക്കായി കരുതിവച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകാവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ, ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു  പൗരന്  സാധുവായ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ്ഗ അപേക്ഷകർക്ക് മാത്രമാണ് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്നൽകുന്നത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് (പൊതുവായ) കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നു.

ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ

ജാതി സർട്ടിഫിക്കത്തിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

 • സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

 • സത്യവാങ്മൂലം

 • ജാതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രസക്തമായ രേഖ

 • റേഷൻ കാർഡ്

 • എസ്എസ്എൽസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

 • ഇലക്ടറൽ ഐഡി കാർഡ്/ഫോട്ടോ ഐഡി കാർഡ്

 • ആവശ്യമായ മറ്റ് രേഖകൾ:

  • മിശ്രജാതി വിവാഹിതരായ കുട്ടികൾക്ക് മാതാപിതാക്കളിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

  • മറ്റൊരു ജില്ലയിൽ/താലൂക്കിൽ ജനിച്ചുവളർന്ന കുടിയേറ്റക്കാർ, ആ ജില്ല/താലൂക്കിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട്.

  • ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനിച്ചുവളർത്തിയ ആളുകൾക്ക്, അതാത് സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

  • പരിവർത്തനം ചെയ്താൽ: പ്രസക്തമായ ഗസറ്റ് പരസ്യം

  • പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക്: അംഗീകൃത അധികാരികളുടെ ശുദ്ധി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

  • എസ്‌ഐ‌യു‌സിക്ക്: ബിഷപ്പിൽ നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,

  • ദത്തെടുത്ത കുട്ടികൾ: പിതാവിന്റെ ജാതിക്കും ദത്തെടുക്കലിനുമുള്ള തെളിവ്.

ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ

ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓൺലൈനായി ലഭിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾ കേരള ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.

കേരള ഇ-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് താഴെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക.

Kerala Edistrict Registration Create Account caste certificate malayalam ജാതി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്

 • പേര്, വിലാസം, ആധാർ നമ്പർ തുടങ്ങിയ അപേക്ഷകനെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക.

 • ലോഗിൻ, പാസ്‌വേഡ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക.

 • ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് പോർട്ടലിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ അപേക്ഷകൻ അവരുടെ ആധാർ നമ്പർ സാധൂകരിക്കണം.

ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി ഓൺലൈനായി എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക.

Apply Online for Caste Certificate in Kerala

 • "Apply Now" എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • ഇ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

 • ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഉദ്ദേശ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (സംസ്ഥാന ഉദ്ദേശ്യം/സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത്)

 • അപേക്ഷകന്റെ ജാതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക.

 • Declaration നൽകുക.

 • "സേവ് ആൻഡ് ഫോർവേഡ്" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • ആവശ്യമായ രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.

 • Next ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • ആവശ്യമായ പേയ്മെന്റ് നടത്തുക.

ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാൻ

നിങ്ങളുടെ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് താഴെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക.

 • കേരള ഇ-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പോർട്ടലിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക.

 • "സർട്ടിഫിക്കറ്റ്" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • "എന്റെ എല്ലാ അപേക്ഷകളും തിരയുക" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Track status caste certificate edistrict portal jaathi certificate

 • "From Date", "To Date" എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. "Go" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷന്റെയും ലിസ്റ്റ് കാണാം.

 • ആപ്ലിക്കേഷന്റെ status കാണുന്നതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അഭ്യർത്ഥനയിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡു ചെയ്യാൻ

നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതായി അറിയിക്കുന്ന ഒരു SMS നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡു ചെയ്യുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക.

 • കേരള ഇ-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പോർട്ടലിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക.

 • "സർട്ടിഫിക്കറ്റ്" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • "എന്റെ എല്ലാ അപേക്ഷകളും തിരയുക" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • "From Date", "To Date" എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. "Go" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷന്റെയും ലിസ്റ്റ് കാണാം.

 • ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ

 • നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ വില്ലേജ് ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള അക്ഷയ കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുക.

 • ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.

 • ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾക്കൊപ്പം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.

അധികാരകേന്ദ്രം

 • തഹസിൽദാർ

ജാതി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിന് ആവശ്യമായ സമയം

 • അപേക്ഷാ തീയതി മുതൽ 6 ദിവസം വരെ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകും.

നിരക്കുകൾ

നിങ്ങൾ അക്ഷയ സെന്ററിൽ നിന്ന് സേവനം നേടുകയാണെങ്കിൽ, താഴെ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ ഈടാക്കും.

 • പൊതുവിഭാഗം- അക്ഷയ വഴി 25 രൂപയും. ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് പോർട്ടൽ വഴി 15

 • ബിപിഎൽ കാർഡ്- അക്ഷയ വഴി 15 രൂപയും. ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് പോർട്ടൽ വഴി 15

ജാതി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് കാലാവധി

ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 3 വർഷത്തേക്ക് സാധുവായിരിക്കും.

റഫറൻസ്

ഈ ഗൈഡ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിൽ , ഞങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ, ഉപയോക്തൃ മാനുവലുകൾ, സർക്കാർ വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ എന്നിവ പോലുള്ള ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതും വിശ്വസനീയവുമായ ഉറവിടങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 1.  Kerala E-District portal
 

FAQs

What are some common queries related to Caste Certificate Kerala?
You can find a list of common Caste Certificate Kerala queries and their answer in the link below.
Caste Certificate Kerala queries and its answers
Where can I get my queries related to Caste Certificate Kerala answered for free?
Tesz is a free-to-use platform for citizens to ask government-related queries. Questions are sent to a community of experts, departments and citizens to answer. You can ask the queries here.
Ask Question