സ്വന്തം പേരിലും കമ്പനിയുടെ എം.ഡി. എന്ന നിലക്കും രണ്ട് ആധാര പ്രകാരം രണ്ട് ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവക്ക് വേറെ വേറെ തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ ലഭിക്കുമോ?