ഷിപ്പിൽ ജോലി ചെയുന്ന കേരളത്തു കാരനായ ആൾക്ക് എങ്ങനെ ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും ?


Niyas Maskan, Village Officer, Kerala verified
Answered on September 01,2023

ഷിപ്പിൽ ജോലി ചെയുന്ന ആളാണെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡ്രസ്സിൽ താമസിക്കുന്ന ആളായിരികുമലോ. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു റേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ടാകും ഒരു വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ് ഉണ്ടാകും അത് പോലെ തന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഡോക്യൂമെന്റസ് ഉണ്ടാകും.

ആ അഡ്രസ്‌ ഉൾകൊള്ളുന്ന വില്ലജ് ഓഫീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ കേരളത്തിൽ അവസാനമായി 6 മാസം താമസിച്ചത് , ആ അഡ്രസിൽ ഉള്ള വില്ലജ് ഓഫീസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question

Guide

How to get Income Certificate in Kerala ? [2023]

Income certificate Kerala is an official statement provided to the citizen by the state government confirming his/her annual income. The certificate contains the details of the annual ..
  Click here to get a detailed guide