മകളുടെ പേരിലെ ഇനിഷ്യൽ മാറ്റി അച്ഛന്റെ പേര് ചേർക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?


പേരിലെ ഇനിഷ്യല്‍ വികസിപ്പിച്ച് നല്‍കുവാന്‍ പഞ്ചായത്ത്‌/ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറിക്ക് അപേക്ഷ നല്‍കുക. 

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question