പഴയ വീട് പൊളിച്ചു. മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ എങ്ങനെയാണ് അറിയിക്കേണ്ടത്?


ഏതെങ്കിലും കെട്ടിടം പൊളിച്ചു കളയുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ അത് സംബന്ധിച്ച് കെട്ടിട ഉടമസ്ഥന്‍ മുനിസിപാലിറ്റി സെക്രട്ടറിക്ക് നോട്ടീസ് നല്‍കേണ്ടതാണ്. [2011 ലെ കേരള മുനിസിപാലിറ്റി(വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപ നികുതിയും സര്‍ചാര്‍ജും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 24 കാണുക.] അങ്ങനെ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അടുത്ത അര്‍ദ്ധ വര്‍ഷം മുതലുള്ള കെട്ടിടനികുതി(വസ്തുനികുതി) ഒഴിവായി കിട്ടും. ഏതായാലും ഉടന്‍ തന്നെ വിവരം സെക്രട്ടറിയെ അറിയിക്കുക.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question

Guide

How to get Possession Certificate in Kerala?

A possession certificate is an official statement provided to the citizen by the state government to obtain subsidy and loan for housing. Documents Required to get Possession Certifi..
  Click here to get a detailed guide