ഞാൻ വീട്ടിൽ ആണ് ജനിച്ചത്. എൻറെ ജനനം (1979) രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?


1979ലെ ജനനം ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് റവന്യു ഡിവിഷണൽ ഓഫീസറുടെ അനുമതിവേണം. അതിനായി ജനനം നടന്ന വീട് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്/നഗരസഭയിൽ നിന്ന് ജനനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി അതു സഹിതം RDO വിന് അപേക്ഷ നൽകുക. അനുമതി ലഭിച്ച ശേഷം തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാം. 

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


ജനനം നാളിതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണോ നടന്നത് അവിടെത്തെ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ , RDO യുടെ അനുമതി വാങ്ങി,  രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയും.

ജനനം  രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായി  ജനനം  നടന്ന സ്ഥലത്തെ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും അവിടെ ജനനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഫോം 10 ലുള്ള നോൺ അവൈലബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി, അതും ജനന  റിപ്പോർട്ടും സഹിതം  ജനനം  വൈകി രജിസ്ടര്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള (Delayed Registration) അനുമതിക്കായി സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് അപേക്ഷ നൽകുക.

അനുമതിക്കുള്ള അപേക്ഷ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനം വഴി  RDO  ക്ക്  നൽകുകയും ആവാം. അനുമതി ലഭിച്ച ശേഷം  അനുമതി ഉത്തരവും ആവശ്യമായ രേഖകളും ലേറ്റ് ഫീസായ 10 രൂപയും സഹിതം ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ ഹാജരായി ജനനം  രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം അപേക്ഷ നല്‍കി ജനന  സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുകയും ചെയ്യാം. ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയും ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. 

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question

Guide

How to get a Birth Certificate in Kerala?

A birth certificate (janana certificate) is the most important identity document that makes it possible for anyone in possession of it to benefit from a gamut of services offered by the Indi..
  Click here to get a detailed guide