ഞാൻ മൂന്നു പേരിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴായി മുപ്പത് സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങി 15,10,5 എന്നിങ്ങനെ. ഇത് മൂന്നും ഒരേസർവേ നമ്പർ ആണ്. ഈ മൂന്നു സ്ഥലവും ഞാൻ വേറൊരാൾക് കൈമാറുമ്പോ മൂന്നും ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ ആധാരം ആയി രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ?


തീർച്ചയായും കഴിയും..

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question

Guide

How to do Property Registration in Kerala?

Registration of the property is a full and final agreement signed between two parties. Once a property is registered, it means that the property buyer..
  Click here to get a detailed guide

Guide

Aadhaaram, Pattayam, Pokkuvaravu, Databank

Aadhaaram (Sale Deed) Sale Deed or Adharam is the registered document by which the title of a property is transferred or conveyed from one person to another. In a purchase or sale of a prop..
  Click here to get a detailed guide