5 വർഷം മുൻപ് ലൈഫ് മിഷനിലെ വീടിന് ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്തു. ജപ്തി നടപടികളിലാണ്. സ്ഥലം വിറ്റാൽ ലോൺ തീർക്കാം. വിൽക്കാൻ നഗരസഭ അനുവദിക്കുമോ? ധനസഹായസംഖ്യ, വിൽപ്പന നടന്നാലും ബാക്കിയുണ്ടാകില്ല. ലൈഫ് മിഷനിലെ വീടിന്മേൽ (5 വർഷം) ജപ്തി നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമോ?


പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു മാത്രമേ ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ലഭിച്ച വീട് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. അതിന് മുൻപ് വിൽക്കണമെങ്കിൽ ലഭിച്ച ധനസഹായം പലിശ സഹിതം തിരികെ അടക്കണം.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question