2013 ൽ നിർമിച്ച ബിൽഡിംഗ് ന് 2019 ലെ ചട്ടപ്രകാരം ഉള്ള അനുകൂല്യം ലഭിക്കുമോ ?


07.11.2019 നു മുൻപ് പെർമിറ്റ് വാങ്ങി കെട്ടിട നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് 2019 ലെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമല്ല.അവക്ക് അതിനു മുൻപുള്ള ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകളാണ് ബാധകം. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് 10.01.2022 ലെ 47/ 2022 / ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ് കാണുക.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question

Guide

How to do Property Registration in Kerala?

Registration of the property is a full and final agreement signed between two parties. Once a property is registered, it means that the property buyer..
  Click here to get a detailed guide

Guide

Aadhaaram, Pattayam, Pokkuvaravu, Databank

Aadhaaram (Sale Deed) Sale Deed or Adharam is the registered document by which the title of a property is transferred or conveyed from one person to another. In a purchase or sale of a prop..
  Click here to get a detailed guide

Guide

How to get Possession Certificate in Kerala?

A possession certificate is an official statement provided to the citizen by the state government to obtain subsidy and loan for housing. Documents Required to get Possession Certifi..
  Click here to get a detailed guide