പതിച്ചു കിട്ടുന്ന വസ്തുവിന് സർക്കാർ അനുവദിച്ചു നൽകുന്ന രേഖകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ?


പട്ടയം and പതിവ് Sketch ശേഷം കരം അടക്കാൻ കഴിയും 

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question

Guide

How to do Property Registration in Kerala?

Registration of the property is a full and final agreement signed between two parties. Once a property is registered, it means that the property buyer..
  Click here to get a detailed guide

Guide

Aadhaaram, Pattayam, Pokkuvaravu, Databank

Aadhaaram (Sale Deed) Sale Deed or Adharam is the registered document by which the title of a property is transferred or conveyed from one person to another. In a purchase or sale of a prop..
  Click here to get a detailed guide