പഞ്ചായത്തിൽ ഗോഡൗൺ പണിയാൻ ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് എന്താണ് ? എൻട്രൻസിൽ ഒരാൾക്കു നടന്ന് പോകാൻ ഉള്ള വഴിയേ ഉള്


2019 കേരള പഞ്ചായത്ത്‌ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ അനുസരിച്ചാണ് പഞ്ചായത്തുകളില്‍  ഗോഡൌണ്‍ പണികഴിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതിലെ മറ്റു വ്യവസ്ഥകളോടൊപ്പം ചട്ടം 46 ലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ പ്രത്യേകം ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. താങ്കളുടെ പ്രദേശത്തുള്ള പരിചയ സമ്പന്നനായ ഒരു ബില്‍ഡിംഗ്‌ ലൈസന്‍സിയെ പ്ലോട്ട് കാണിച്ച് ആവശ്യമായ ഉപദേശം തേടുക.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question

Guide

How to set up a business in India from scratch?

Setting up a Business in India involves the following steps Choosing the type of business Business Registration Process Central and State level Approvals / Compliances Wi..
  Click here to get a detailed guide