തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസിൽ പരിക് പറ്റുന്നവർക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുമോ ?


Check this video.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..