ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ പഞ്ചായത്ത്‌ റോഡ് അറ്റ കുറ്റ പണി നടത്താത്തത് കൊണ്ട് സ്ഥിരമായി അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്ത്‌ സെക്രട്ടറിക്കു നാട്ടുകാർ ഒപ്പിട്ട് പരാതി നൽകി. വഴിവിളക്കുകളും ഇല്ല. പഞ്ചായത്ത്‌ നടപടികൾ എടുക്കുന്നില്ല. എന്താണ് പോംവഴി?


ലഭ്യമായ പരിമിതമായ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് വിവിധ പദ്ധതികൾ മുൻഗണന അടിസ്ഥാനത്തിൽ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. എന്തായാലും തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓംബുഡ്‌സ്‌ മാൻ മുൻപാകെ താങ്കൾക്ക് പരാതി നൽകാവുന്നതാണ്.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question