ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് ലൈസൻസിന് വേണ്ടി പഞ്ചായത്തിന് അപേക്ഷ കൊടുത്തപ്പോൾ സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിച്ച് രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് സെക്രട്ടറി പറയുകയുണ്ടായി. ഇത് നിയമപരമാണോ ?


ആഡിറ്റോറിയം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് പെര്‍മിറ്റിന് അപേക്ഷിച്ചപ്പോള്‍ സൌരോര്‍ജ്ജ ഉല്‍പ്പാദന സംവിധാനവും സൌരോര്‍ജ ജലതാപന സംവിധാനവും കെട്ടിടത്തില്‍ ഒരുക്കണമെന്ന് സെക്രട്ടറി നിഷ്ക്കര്‍ഷിച്ചത് നിയമ പരമാണോ എന്നാണ് ചോദ്യം എന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു. 2019 ലെ കേരള കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങളിലെ 77,78 എന്നീ ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരം 500 ചതുരശ്ര മീറ്ററില്‍ കൂടുതല്‍ നിര്‍മ്മിതി വിസ്തീര്‍ണ്ണമുള്ള  ആഡിറ്റോറിയം നിര്‍മ്മിക്കുമ്പോള്‍ സൌരോര്‍ജ്ജ ഉല്‍പ്പാദന സംവിധാനവും സൌരോര്‍ജ ജലതാപന സംവിധാനവും ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question

Guide

How to set up a business in India from scratch?

Setting up a Business in India involves the following steps Choosing the type of business Business Registration Process Central and State level Approvals / Compliances Wi..
  Click here to get a detailed guide