പിന്തുടർച്ചവകാശ പോക്കുവരവ് ചെയ്യാനുള്ള procedure എന്താണ്? എന്തൊക്കെ ഡോക്യൂമെന്റസ് ആണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്?


മരിച്ചുപോയ ആളിൻ്റെ ലീഗൽ heirs ആരൊക്കെയാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ഒരു അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കുക …പ്രമാണത്തിൻ്റെ EC, കരം എന്നിവ സഹിതം VO ക്ക് സമർപ്പിക്കുക..ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പിന്തുടർച്ച അവകാശ പോക്കുവരവ് നടപടി പൂർതീയാവും…

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question

Guide

How to do Property Registration in Kerala?

Registration of the property is a full and final agreement signed between two parties. Once a property is registered, it means that the property buyer..
  Click here to get a detailed guide

Guide

Aadhaaram, Pattayam, Pokkuvaravu, Databank

Aadhaaram (Sale Deed) Sale Deed or Adharam is the registered document by which the title of a property is transferred or conveyed from one person to another. In a purchase or sale of a prop..
  Click here to get a detailed guide