എന്റെ മകന്റെ birth certificatil അവന്റെ അഡ്രസ്സിന് കറക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഓൺലൈനിൽ തിരുത്താൻ പറ്റുമോ?


ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ജനനസമയത്തെ വിവരങ്ങളാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്രകാരം ചേർത്ത വിവരം തെറ്റാണെങ്കിൽ ശരിയായ വിവരം തെളിയിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ  രേഖയും ഈ കാര്യം നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന വിശ്വസനീയരായ രണ്ടുപേരുടെ പ്രസ്താവനയും തെറ്റ് സംഭവിക്കാനിടയായ സാഹചര്യം കാണിക്കുന്ന അഫിഡവിറ്റും സഹിതം തിരുത്തൽ അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question

Guide

How to get a Birth Certificate in Kerala?

A birth certificate (janana certificate) is the most important identity document that makes it possible for anyone in possession of it to benefit from a gamut of services offered by the Indi..
  Click here to get a detailed guide