ദേശീയ കുടുംബ സഹായ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ധനസഹായം ലഭിക്കാൻ അപേക്ഷിക്കേണ്ട വരുമാന പരിധി എത്രയാണ് എന്ന് അറിയിക്കാമോ? മരണസമയത്തെ പരേതന്റെ വരുമാനമാണോ കണക്കാക്കുക?


ദേശീയ കുടുംബ ക്ഷേമ പദ്ധതി പ്രകാരം ദാരിദ്ര രേഖക്ക് താഴെയുള്ള കുടുംബത്തിലെ മുഖ്യ സംരക്ഷക/ സംരക്ഷകൻ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റത്തവണ ധനസഹായമായി ഇരുപതിനായിരം രൂപ നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. ദാരിദ്ര്യരേഖക്ക് താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആണ് ധനസഹായം ലഭിക്കാൻ അർഹതയുള്ളത്. തഹസിൽദാർ മുഖേന ജില്ലാ കലക്ടർക്കാണ് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത്. മരണം സംഭവിച്ച് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ മതിയായ കാലതാമസം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാപ്പാക്കാനുള്ള അധികാരം ജില്ലാകലക്ടർമാർക്കുണ്ട്.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question