ടാറ്റാ ഐറിഷ് മോട്ടോർ കാബ് പ്രൈവറ്റ് വണ്ടി ഞാൻ വേറെ ഒരാളിൽ നിന്ന് വാങ്ങി. അത് ടാക്സി ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ? എത്ര ആണ് ചിലവ്? ടാക്സി ആക്കിയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമോ? വീണ്ടും ടാക്സ് അടക്കണമൊെ ? ലൈഫ് ടാക്സ് ആണ് 2015 To 2030


Check this video.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..