ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ സെക്രട്ടറി ഭരണസമിതി അംഗീകാരം ഇല്ലാതെ തീരുമാനം കൈകൊണ്ടാൽ വിശദീകരണം ചോദിക്കാൻ പ്രസിഡന്റിന് അധികാരം ഉണ്ടോ?


ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് അദ്ധേഹത്തിന്റെ സ്ടാട്ട്യൂട്ടറി അധികാരങ്ങള്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നതില്‍ ഭരണ സമിതിയുടെ തീരുമാനം ആവശ്യമില്ല. അതില്‍ ജനപ്രധിനിധികള്‍ക്ക് ഇടപെടാന്‍ കഴിയുകയില്ല (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട്‌ വകുപ്പ് 185 ബി കാണുക).

മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളില്‍ പഞ്ചായത്തിന്റെ നിയമാനുസൃത തീരുമാനം അനുസരിച്ചാണ് സെക്രട്ടറി പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടത്. സെക്രട്ടറിയുടെ വീഴ്ച്ചകള്‍ക്ക് അദ്ധേഹത്തിനെതിരെ പഞ്ചായത്തിന് ലഘു ശിക്ഷകള്‍ ചുമത്താവുന്നതാണ്. സെക്രട്ടറിയോട് ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തില്‍ വിശദീകരണം തേടുന്നതില്‍ നിന്നും നിയമം പ്രസിഡന്റിനെ വിലക്കുന്നില്ല. 

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question