സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ അഴിമതിക്കെതിരെ എങ്ങനെ പരാതി കൊടുക്കാം ?


കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല,
ഓഫീസുകളില്‍ സമയത്ത് ഹാജരാകാതിരിക്കുന്നതും,
പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങള്‍ നിശ്ചിത സമയത്തിനകം ചെയ്തുകൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതും,
പൊതുധനം ദുര്‍വ്യയം ചെയ്യുന്നതും,
പക്ഷപാതപരമായി പെരുമാറുന്നതും,
അനര്‍ഹര്‍ക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതും,
അര്‍ഹരായവര്‍ക്ക് അവ നല്‍കാതിരിക്കുന്നതും അഴിമതിയാണ്.
.
അഴിമതി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടാല്‍ വിജിലന്‍സില്‍ അറിയിക്കൂ; അഴിമതിക്കാര്‍ക്കെതിരെ തക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.
==
വിളിക്കേണ്ട നമ്പര്‍ : 85929 00900
വാട്സ്അപ്പ് നമ്പര്‍ : 94477 89100
==
Vigilance Director

0471-2303220,
9447678100,
dir.vacb@kerala.gov.in
==
Vigilance IG
0471-2308912,
8289897433,
igp1.vacb@kerala.gov.in
==
Vigilance - DySP (HQ)

0471-2305393,
9447582414.
==
വിജിലന്‍സിന്‍റെ പബ്ലിക് ഗ്രീവന്‍സ് ഫോറത്തിലേക്ക് (Public Grievance Forum) ഇ-പെറ്റീഷന്‍ (e-Petition) അയക്കാവുന്നതുമാണ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിജിലന്‍സിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക.
https://www.vigilance.kerala.gov.in/

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question

Guide

Kerala Voter List 2024 - Search By Name, Download

Empowering citizens to exercise their democratic rights is crucial, especially in the vibrant state of Kerala. This concise guide offers clear steps for downloading the voter list, searchin..
  Click here to get a detailed guide