വീടുപണിക്കുവേണ്ടി കുറഞ്ഞ പലിശയ്‌ക് വായ്പ കിട്ടുവോ ?


വീടുപണിക്കുവേണ്ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ സബ്സിഡിയോടു കൂടിയുള്ള വായ്പാപദ്ധതി PMAY (Urban) ഇനിമുതൽ കൊള്ള പലിശയ്ക്ക് വായ്പയെടുത്ത് വീട് പണിയേണ്ടതില്ല.

പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന (അർബൻ ) നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

21 വയസ്സു മുതൽ 60 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്ക് മേൽപ്പറഞ്ഞ പദ്ധതിപ്രകാരം. ഭവനവായ്പ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.

2011ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം നഗരങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിച്ച കേരളത്തിലെ 420 സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം വായ്പ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ലിസ്റ്റ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

സാധാരണ ഭവന വായ്പ എടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആയിരിക്കും PMAY വായ്പ്പയ്ക്കും.

20/30 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചു അടച്ചാൽ മതിയാകും.

ഈ ഭവനവായ്പയ്ക്കുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളെ നാലായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

EWG, LIG, MIG 1, MIG 2 (low income & middle income )

  • EWG വിഭാഗം= മൂന്നുലക്ഷം രൂപ വരെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള അപേക്ഷകർ. ആറ് ലക്ഷം രൂപ വരെ ലോൺ ലഭിക്കും. ബാങ്ക് പലിശയിൽ 6.5% സബ്സിഡി ഉണ്ടായിരിക്കും.
  • LIG വിഭാഗം = അപേക്ഷകർക്ക് 3 ലക്ഷം രൂപയിൽ കുറയാത്ത വാർഷിക വരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം.ആറ് ലക്ഷം രൂപ വരെ ലോൺ ലഭിക്കും. ബാങ്ക് പലിശയിൽ ആറ് ശതമാനം സബ്സിഡി 20 കൊല്ലത്തേക്കുള്ള തിരിച്ചടവിൽ ലഭിക്കും. അതായത് 2. 67 ലക്ഷം രൂപ സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ ഗുണഭോക്താവിന് ലഭിക്കും.
  • MIG 1 = അപേക്ഷകന് ആറുലക്ഷം രൂപയുടെ മുകളിൽ വാർഷികവരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം.ബാങ്ക് പലിശയിൽ 4 ശതമാനം സബ്സിഡി 20 കൊല്ലത്തേക്ക് ലഭിക്കും. അതായത് 2.35 ലക്ഷം രൂപ സബ്സിഡി ലഭിക്കും.
  • MIG 2 = അപേക്ഷകന് വാർഷിക വരുമാനം 12 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.മൂന്ന് ശതമാനം സബ്സിഡി നിരക്കിൽ 12 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ ലഭിക്കും. അതായത് 2,30,000 രൂപ വരെ സബ്സിഡി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.

അപേക്ഷകന് സ്വന്തമായി ഭവനം ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.. ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഒരുമിച്ച് വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. രണ്ടുപേരുടെയും വരുമാനം വായ്പക്കായി കണക്കിൽ എടുക്കുന്നതാണ്

കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ആധാർ കാർഡ് നിർബന്ധമാണ്.

സബ്സിഡി കഴിച്ചുള്ള തുകയ്ക്ക് EMI ആയി അടച്ചാൽ മതി.

വീടു വാങ്ങുവാനും, പണിയുവാനും ലോൺ ലഭിക്കും.

For further assistance, you can reach out to me (Adv K B Mohanan) at info@theconsumercomplaints.org or whatsapp me at 9847445075

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question

Guide

How to do Property Registration in Kerala?

Registration of the property is a full and final agreement signed between two parties. Once a property is registered, it means that the property buyer..
  Click here to get a detailed guide

Guide

Aadhaaram, Pattayam, Pokkuvaravu, Databank

Aadhaaram (Sale Deed) Sale Deed or Adharam is the registered document by which the title of a property is transferred or conveyed from one person to another. In a purchase or sale of a prop..
  Click here to get a detailed guide