റേഷൻ കാർഡ് എങ്ങനെ ആധാർ കാർഡുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാം ?

നിങ്ങൾക്ക് റേഷൻ കാർഡിനെ ആധാർ കാർഡുമായി 4 തരത്തിൽ ലിങ്കു ചെയ്യാനാകും.

 1. Civil Supplies website വഴി  ഓൺലൈനായി ആധാർ ലിങ്ക്  ചെയാവുന്നതാണ് . ഇതിനായി ഓഫീസിൽ ഹാജരാറകണ്ടതില്ല.

 2. അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയും   ആധാർ ലിങ്ക്  ചെയാവുന്നതാണ്. ആധാറിന്റെ  പകർപ്പം റേഷൻകാർഡം കൂടി നൽകിയാൽ  മതി.

 3. താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് വഴിയും  ആധാർ ലിങ്ക്  ചെയാവുന്നതാണ്. ആധാറിന്റെ  പകർപ്പം റേഷൻകാർഡം കൂടി നൽകിയാൽ  മതി.

 4. E-PoS മഷീനുകൾ വഴി റേഷൻകടകളിലം ആധാർ ലിങ്ക്  ചെയാവുന്നതാണ്. ലിങ്ക്  ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ആധാറിന്റെ ഉടമകൾ ഓരോരുത്തരും റേഷൻകടയിൽ എത്തേണ്ടെയാണ്.

റേഷൻ കാർഡും ആധാറുമായി ഓൺലൈൻ ലിങ്കിംഗ്

റേഷൻ കാർഡും ആധാറുമായി ഓൺലൈനായി ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കാനുള്ള വിധം 

 • Civil Supplies website ലോഗിൻ ചെയുക 

 • Citizen Login എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക് ചെയുക 

ration card aadhar kerala online linking

 • Citizen ബട്ടൺ ക്ലിക് ചെയുക 

ration card aadhar kerala citizen login

 • നിലവിൽ ലോഗിൻ ID ഉണ്ടെങ്കിൽ  ലോഗിൻ ചെയുക . ലോഗിൻ ID ഇല്ലെങ്കിൽ ക്രീയേറ്റ് ചെയുക.

ലോഗിൻ ID ക്രീയേറ്റ് ചെയുന്ന വിധം

 • Create an Account എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക് ചെയുക.

ration card aadhar kerala online linking validation

 • പുതിയ റേഷൻ കാർഡിനു വേണ്ടിയാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് No എന്നു മറുപടി നൽകുക.

ration card aadhar kerala online linking

 • റേഷൻ കാർഡിലെ ഏതെങ്കിലും അംഗത്തിന് റേഷൻ കാർഡുമായി ആധാർ ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ആധാർ, റേഷൻ കാർഡ് നമ്പർ എന്നിവ നൽകുക. Validate ക്ലിക്കു ചെയ്യുക. കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാരും റേഷൻ കാർഡുമായി ആധാർ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അക്ഷയ സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ താലൂക്ക് വിതരണ ഓഫീസ് വഴി അപേക്ഷിക്കുക

 • ലോഗിൻ ID(പരമാവധി 10 അക്ഷരം), പാസ്സ്‌വേർഡ് , പേര് , ഇമെയിൽ , മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നിവ നൽകുക.

യൂസർ ID ലഭിച്ചു  കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്‌ 

 • AADHAAR ENTRY എന്ന ടാബിൽ  ക്ലിക് ചെയ്യുക.

ration card aadhar kerala online linking aadhaar entry

 • ആധാർ സീഡ് ചെയ്‌തിട്ടില്ലാത്തവരുടെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുക. 

 • ആധാർ നമ്പർ സീഡ് ചെയുക. UPDATE ബട്ടൺ ക്ലിക് ചെയ്യുക.

 • ആധാർ സീഡ് ചെയ്ത ശേഷം  ആധാർ കാർഡിപ്പന്റ പകർപ് PDF രൂപത്തിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക. ആയതിന് Select Member എന്ന ബോക്സിൽ  നിന്ന് അംഗത്തെ സെലക്ട് ചെയ്യുക .

 • Browse ബട്ടണിൽ ക്ലിക് പ്പെയ്ത് PDF ഫയൽ അറ്റാച്ച് പ്പെയ്യുക. PDF ഫയലിന്റെ വെയിറ്റ് 100 KB യിൽ  കുറവായിരിക്കണം