ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ RTO

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿ (ಆರ್‌ಟಿಒ) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್‌ಟಿಒ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

  • ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಿಲ್ಲ

  • ಮಾಲೀಕತ್ವ ವರ್ಗಾವಣೆ

  • ವಾಹನ ಮರು ನೋಂದಣಿ

  • ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

  • ಹೈಪೋಥೆಕೇಶನ್ ರದ್ದತಿ

  • ನಕಲಿ ಆರ್ಸಿ

  • ಆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆ

ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಿಲ್ಲ (NOC)

ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ವಾಹನವು ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು "ಎನ್ಒಸಿ" ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿರುವ ಆರ್‌ಟಿಒದಿಂದ NOC ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

NOC ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

  • ವಾಹನ ಮರು ನೋಂದಣಿ: ನೀವು ವಲಸೆ ಬಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನೋಂದಣಿ ಗುರುತು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದಾಗ "ಎನ್‌ಒಸಿ" ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ವಾಹನವನ್ನು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಾಗ, ಆರ್‌ಟಿಒನಿಂದ ವಾಹನವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿರುವ NOC ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

  • ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವರ್ಗಾವಣೆ: ನೀವು ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದಾಗ NOC ಅಗತ್ಯವಿದೆ. NOC ಪಡೆದ ನಂತರವೇ ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ .ಒಂದು NOC ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಮರು-ನೋಂದಣಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಥವಾ ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು.

FAQs

What are some common queries related to Karnataka RTO?
You can find a list of common Karnataka RTO queries and their answer in the link below.
Karnataka RTO queries and its answers
Where can I get my queries related to Karnataka RTO answered for free?
Tesz is a free-to-use platform for citizens to ask government-related queries. Questions are sent to a community of experts, departments and citizens to answer. You can ask the queries here.
Ask Question