വാഹനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റുമ്പോൾ അഡ്രസ് ഡീറ്റെയിൽസ് കറന്റ് ownerinte ഡീറ്റെയിൽസ് ആണോ കൊടുക്കേണ്ടത് ?


നിലവിലുള്ള ഉടമസ്ഥൻ്റ വിവരങ്ങൾ സൈറ്റിൽ ഉണ്ടല്ലോ. വാങ്ങുന്ന ആളുടെ details നൽകണം.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question