പോലീസ്, mvd, pink പോലീസ് etc വണ്ടികളിലെ സ്റ്റിക്കർ വർക്ക്‌.അതിന്റെ നിയമം എങ്ങനെ ആണ്?


There are special and specific orders for that

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..