ഞാൻ ksfe  ചിട്ടി  7.5 ലക്ഷം വിളിച്ചുഎടുത്തു. ഈ 7.5  ലക്ഷം  2 വർഷത്തേക്ക് ksfe ഇൽ തന്നെ FD ഇട്ടാൽ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും.


KSFE, Government of Kerala
Answered on August 11,2022

ഇപ്പോൾ 6.75% ആണ് CSDTയുടെ പലിശ. അതേ സമയം FD  ആണെങ്കിൽ 6.25% കിട്ടും.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..