എനിക്ക് 3 and 4 വീൽ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി 2 വീലർ ലൈസൻസ് എടുക്കണം. എന്ത് ചെയ്യണം?


Check this video.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..