ആധാർ കാർഡ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം?

By Tesz Support Staff | Updated on June 23, 2023
Quick Links


Direct Link to Download Aadhaar Card Click Here
Online Charges to Download Aadhaar Card Free of Cost
Offline Charges to Download Aadhaar Card INR 30

നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി പരിശോധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന 12 അക്ക അദ്വിതീയ നമ്പറാണ് ആധാർ (യുഐഡി).  ആധാർ കാർഡിന്റെ എൻറോൾമെന്റിനായി നിങ്ങളുടെ വിലാസം, സംസ്ഥാനം, നഗരം, കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ, റെറ്റിന സ്കാൻ, ഫിംഗർ പ്രിന്റുകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും:

 • ആധാർ നമ്പർ പ്രകാരം ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക.

 • എൻറോൾമെന്റ് ഐഡി പ്രകാരം ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക.

 • വെർച്വൽ ഐഡി മുഖേന ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡു ചെയ്യുക.

 • പേരും മൊബൈൽ നമ്പറും അനുസരിച്ച് ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക.

 • മൊബൈൽ നമ്പർ ഇല്ലാതെ ആധാർ കാർഡ് നേടുക.

 • ഡിജിലോക്കറിൽ നിന്ന് ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡു ചെയ്യുക.

 • മാസ്ക്ഡ് ആധാർ ഡൗൺലോഡു ചെയ്യുക.

ആധാർ നമ്പർ പ്രകാരം ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക. [Edit] [Edit]

ആധാർ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡു ചെയ്യുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക.

 • UIDAI വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

 • "My Aadhar" ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

aadhar card download uidai ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് kerala malayalam

 • "Download Aadhaar" ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

 • "I have" ഓപ്ഷന് ചുവടെയുള്ള "ആധാർ നമ്പർ" തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

aadhar card download uidai by aadhaar number ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് kerala malayalam

 • നിങ്ങളുടെ 12 അക്ക ആധാർ നമ്പർ നൽകുക.

 • നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പറിന്റെ പൂർണ്ണ അക്കങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ “മാസ്ക്ഡ് ആധാർ” ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

 • ക്യാപ്‌ച നൽകുക.

 • "Send OTP" ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

 • രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ ഒടിപി ലഭിക്കും. OTP നൽകുക.

aadhar card download uidai by aadhaar number OTP ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് kerala malayalam

 • സർവേ പൂർത്തിയാക്കുക.

 • നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡു ചെയ്യാൻ "സ്ഥിരീകരിക്കുക, ഡൗൺലോഡു ചെയ്യുക" ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

aadhar card download by aadhaar number ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് kerala malayalam

എൻറോൾമെന്റ് ഐഡി പ്രകാരം ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക [Edit] [Edit]

ആധാർ എൻറോൾമെന്റ് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അംഗീകാര സ്ലിപ്പിൽ നിന്ന് എൻറോൾമെന്റ് ഐഡി ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ അംഗീകാര സ്ലിപ്പിന്റെ മുകളിൽ 14 അക്ക എൻ‌റോൾ‌മെന്റ് നമ്പറും (1234/12345/12345) എൻ‌റോൾ‌മെന്റിന്റെ 14 അക്ക തീയതിയും സമയവും (dd / mm / yyyy hh: mm: ss) അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ 28 അക്കങ്ങൾ‌ ചേർ‌ത്ത് നിങ്ങളുടെ എൻ‌റോൾ‌മെന്റ് ഐഡി (ഇഐഡി) ഉണ്ടാക്കുന്നു.

aadhaar card UIDAI enrollment id number date ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് kerala malayalam

എൻറോൾമെന്റ് ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡു ചെയ്യുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക.

 • UIDAI വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

 • "എന്റെ ആധാർ" ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

 • "Download Aadhaar" ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

 • "I have " ഓപ്ഷന് ചുവടെയുള്ള "എൻറോൾമെന്റ് ഐഡി" തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

aadhar card download by enrollment no ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് kerala malayalam

 • എൻ‌റോൾ‌മെന്റ് സ്ലിപ്പിൽ അച്ചടിച്ച 14 അക്ക എൻ‌റോൾ‌മെന്റ് നമ്പറും 14 അക്ക തീയതി-സമയ സ്റ്റാമ്പും നൽകുക.

 • നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പറിന്റെ പൂർണ്ണ അക്കങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ “മാസ്ക്ഡ് ആധാർ” ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

 • ക്യാപ്‌ച നൽകുക.

 • "Send OTP" ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

 • രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ ഒടിപി ലഭിക്കും. OTP നൽകുക.

 • സർവേ പൂർത്തിയാക്കുക.

 • നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡു ചെയ്യാൻ "സ്ഥിരീകരിക്കുക, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക" ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

വെർച്വൽ ഐഡി മുഖേന ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക [Edit] [Edit]

വെർച്വൽ ഐഡി മുഖേന ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക.

 • UIDAI വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

 • "എന്റെ ആധാർ" ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

 • "Download Aadhaar" ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

 • "I have" ഓപ്ഷന് ചുവടെയുള്ള "വെർച്വൽ ഐഡി" തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

aadhar card download by virtual id ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് kerala malayalam

 • 16 അക്ക വെർച്വൽ ഐഡി നമ്പർ നൽകുക.

 • നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പറിന്റെ പൂർണ്ണ അക്കങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ “മാസ്ക്ഡ് ആധാർ” ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

 • ക്യാപ്‌ച നൽകുക.

 • "Send OTP" ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

 • രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ ഒടിപി ലഭിക്കും. OTP നൽകുക.

 • സർവേ പൂർത്തിയാക്കുക.

 • നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ് ഡ download ൺലോഡ് ചെയ്യാൻ "സ്ഥിരീകരിക്കുക, ഡ Download ൺലോഡ് ചെയ്യുക" ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

പേരും മൊബൈൽ നമ്പറും അനുസരിച്ച് ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക [Edit] [Edit]

 • ആധാർ പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കുക.

 • നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആധാർ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എൻറോൾമെന്റ് ഐഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

aadhar card download by name and date of birth ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് kerala malayalam

 • ആധാർ കാർഡിലെന്നപോലെ പൂർണ്ണനാമം നൽകുക.

 • ഇമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകുക.

 • സുരക്ഷാ കോഡ് നൽകുക.

 • "Send OTP" ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

 • നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് OTP ലഭിക്കും. OTP നൽകുക.

 • നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പർ / എൻറോൾമെന്റ് ഐഡി ലഭിക്കും.

ആധാർ നമ്പർ / എൻറോൾമെന്റ് ഐഡിയിൽ നിന്ന് ആധാർ കാർഡ് ഡ download ൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക.

 • UIDAI വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

 • "My Aadhaar" ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

 • "Download Aadhaar" ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

 • ചുവടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും "ആധാർ നമ്പർ" അല്ലെങ്കിൽ "എൻറോൾമെന്റ് ഐഡി" തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

 • നിങ്ങളുടെ 12 അക്ക ആധാർ നമ്പറോ 14 അക്ക എൻ‌റോൾ‌മെന്റ് നമ്പറോ 14 അക്ക തീയതി-സമയ സ്റ്റാമ്പോ നൽകുക.

 • നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പറിന്റെ പൂർണ്ണ അക്കങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതിനാൽ “മാസ്ക്ഡ് ആധാർ” ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

 • ക്യാപ്‌ച നൽകുക.

 • "Send OTP" ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

 • രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ ഒടിപി ലഭിക്കും. OTP നൽകുക.

 • സർവേ പൂർത്തിയാക്കുക.

 • നിങ്ങളുടെ മാസ്ക് ചെയ്ത ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ "സ്ഥിരീകരിക്കുക, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക" ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

മൊബൈൽ നമ്പർ ഇല്ലാതെ ആധാർ കാർഡ് നേടുക [Edit] [Edit]

 • നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ആധാർ എൻറോൾമെന്റ് / അപ്‌ഡേറ്റ് സെന്റർ സന്ദർശിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള ആധാർ സേവന കേന്ദ്രം ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്താം.

 • തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളുടെ ഏതെങ്കിലും തെളിവ് നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണം.

 • നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി പ്രാമാണീകരിക്കുന്നതിന് എൻറോൾമെന്റ് ഓഫീസർ നിങ്ങളുടെ ബയോമെട്രിക്സ് എടുക്കുന്നു.

 • 30 രൂപയ്ക്ക് ആധാർ കാർഡിന്റെ കളർ പ്രിന്റൗട്ട് ലഭിക്കും.

ഡിജിലോക്കറിൽ നിന്ന് ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക [Edit] [Edit]

നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും സംഭരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ ലോക്കറാണ് ഡിജിലോക്കർ. യുഐ‌ഡി‌ഐ‌ഐ പോലുള്ള രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇഷ്യുമാർ നേരിട്ട് നൽകിയതിനാൽ പ്രമാണങ്ങളുടെ ആധികാരികത സാധൂകരിക്കാൻ ഡിജിറ്റൽ ലോക്കർ എളുപ്പമാക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങളുടെ (PDF, JPEG അല്ലെങ്കിൽ PNG ഫോർമാറ്റ്) സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എവിടെയും ആക്സസ് ചെയ്യാനും കഴിയും. അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത ഈ പ്രമാണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇ-സൈൻ ചെയ്യാനും കഴിയും.

നിങ്ങളുടെ ഡിജിലോക്കർ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക.

 • ഡിജിലോക്കർ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

 • തുടരാൻ സൈനിൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

 • നൽകിയിരിക്കുന്ന ഫീൽഡുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്തൃനാമവും പാസ്‌വേഡും നൽകുക. നിങ്ങളുടെ ഡിജിലോക്കർ അക്ക to ണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സൈൻ ഇൻ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

    അഥവാ

നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പർ നൽകി പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുക ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ആധാർ ലിങ്കുചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ഒടിപി നേടുകയും നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ലഭിച്ച ഒടിപി നൽകുകയും നിങ്ങളുടെ ഡിജിലോക്കർ അക്ക to ണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുക.

aadhaar card download Digilocker ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് kerala malayalam

 • "Issued Documents" ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

 • നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ് കാണാം.

aadhaar card digilocker download ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് kerala malayalam

 • പേജിന്റെ വലതുവശത്തുള്ള "Save" ഐക്കൺ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

മാസ്ക്ഡ് ആധാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക [Edit] [Edit]

നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പറിന്റെ അവസാന നാല് അക്കങ്ങൾ മാത്രമേ കാണാനാകൂ എന്നതൊഴിച്ചാൽ മാസ്ക്ഡ് ആധാർ റെഗുലർ ആധറിന് സമാനമാണ്.

മാസ്ക്ഡ് ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക.

aadhaar card download masked aadhaar ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് kerala malayalam

 • UIDAI വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

 • "My Aadhaar" ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

 • "Download Aadhaar" ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

 • "I have" ഓപ്ഷന് ചുവടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും "ആധാർ നമ്പർ" അല്ലെങ്കിൽ "എൻറോൾമെന്റ് ഐഡി" അല്ലെങ്കിൽ "വെർച്വൽ ഐഡി" തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

aadhaar card download masked aadhaar ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് kerala malayalam

 • നിങ്ങളുടെ 12 അക്ക ആധാർ നമ്പർ നൽകുക.

 • നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പറിന്റെ പൂർണ്ണ അക്കങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതിനാൽ “മാസ്ക്ഡ് ആധാർ” ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

 • ക്യാപ്‌ച നൽകുക.

 • "Send OTP" ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

 • രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ ഒടിപി ലഭിക്കും. OTP നൽകുക.

 • സർവേ പൂർത്തിയാക്കുക.

 • നിങ്ങളുടെ മാസ്ക് ചെയ്ത ആധാർ കാർഡ് ഡ download ൺലോഡ് ചെയ്യാൻ "സ്ഥിരീകരിക്കുക, ഡ Download ൺലോഡ് ചെയ്യുക" ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

ആധാർ കാർഡ് അച്ചടിക്കുക [Edit] [Edit]

മുകളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും രീതികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, PDF ഫോർമാറ്റിൽ ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും. ഇത് തുറക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാസ്‌വേഡ് ആവശ്യമാണ്.

aadhar card print password ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് kerala malayalam

ആധാർ തുറക്കുന്നതിനുള്ള പാസ്‌വേഡ് 8 പ്രതീകങ്ങളുള്ളതാണ്, ആദ്യത്തെ നാല് പ്രതീകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ ആദ്യത്തെ നാല് അക്ഷരങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്ഷരങ്ങളിൽ (ആധാർ കാർഡിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പേര്) അടുത്ത നാല് അക്ഷരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജനന വർഷം (YYYY ഫോർമാറ്റിൽ).

FAQs

What are some common queries related to Aadhaar Card?
You can find a list of common Aadhaar Card queries and their answer in the link below.
Aadhaar Card queries and its answers
Where can I get my queries related to Aadhaar Card answered for free?
Tesz is a free-to-use platform for citizens to ask government-related queries. Questions are sent to a community of experts, departments and citizens to answer. You can ask the queries here.
Ask Question
What is e-Aadhaar?
e-Aadhaar is a password protected electronic copy of Aadhaar, which is digitally signed by the competent Authority of UIDAI.
Can I choose to have and use any form of Aadhaar?
Yes. The residents can choose to have one or more forms of Aadhaar. The residents may also choose to use any form of Aadhaar as per their convenience. All forms of Aadhaar are equally valid as a proof of identity without giving any preference to one form of Aadhaar over the others.
What is “Order Aadhaar PVC Card” service?
“Order Aadhaar PVC Card” is a new service launched by UIDAI which facilitates the Aadhaar holder to get their Aadhaar details printed on PVC card by paying nominal charges. Residents who do not have registered mobile number can also order using Non-Registered /Alternate Mobile Number.
How Aadhaar PVC Card is different from Aadhaar Letter?
Aadhaar letter is laminated paper based document issued to the residents after enrolment and update. Aadhaar Card is a durable and easy to carry PVC card with security features. All forms of Aadhaar (eAadhhar, mAadhaar, Aadhaar letter, Aadhaar card) are equally valid. The resident has the choice to use any of these forms of Aadhaar issued by UIDAI.