10000 രൂപയുടെ 100 മാസത്തേക്കുള്ള ചിട്ടി കളമശ്ശേരിയിലോ കാന്‍ഗരാപ്പടിയിലോ ഉടൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ?


KSFE, Government of Kerala
Answered on November 07,2022

കങ്ങരപ്പടി

Phone : 0484 -2411241

Mobile: 9400027646

കളമശ്ശേരി

Phone: 0484 2559141

Mobile : 9447797142 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ വിശദവിവരങ്ങൾ അറിയാവുന്നതാണ്.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..