10000 രൂപയുടെ 100 മാസത്തേക്കുള്ള ചിട്ടി കളമശ്ശേരിയിലോ കാന്‍ഗരാപ്പടിയിലോ ഉടൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ?


KSFE, Government of Kerala verified
Answered on November 07,2022

കങ്ങരപ്പടി

Phone : 0484 -2411241

Mobile: 9400027646

കളമശ്ശേരി

Phone: 0484 2559141

Mobile : 9447797142 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ വിശദവിവരങ്ങൾ അറിയാവുന്നതാണ്.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question

Guide

Complete Guide on KSFE Pravasi Chit

KSFE Pravasi Chitty is a unique financial savings scheme introduced for the welfare of Malayalees living outside Kerala. It also gives NRK's, an opportunity to partake in the overall infras..
  Click here to get a detailed guide

Guide

Kerala Voter List 2024 - Search By Name, Download

Empowering citizens to exercise their democratic rights is crucial, especially in the vibrant state of Kerala. This concise guide offers clear steps for downloading the voter list, searchin..
  Click here to get a detailed guide