കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എങ്ങനെ ലഭിക്കും?

Written By Gautham Krishna   | Updated on September 30, 2023
Quick Links


Name of the Service Community Certificate in Kerala
Department Revenue Department
Beneficiaries Citizen of Kerala
Online Application Link Click Here
Application Type Online/Offline
FAQs Click Here

കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നത് പൗരന് അവന്റെ/അവളുടെ ജാതിയും സമുദായവും സ്ഥിരീകരിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയാണ്.

സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകും.

സംസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകും.

കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ

സേവനത്തിന് ആവശ്യമായ സഹായ രേഖകൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

 • സത്യവാങ്മൂലം

 • ജാതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രസക്തമായ രേഖ

 • ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

 • ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരിയിൽ നിന്നുള്ള പരിവർത്തന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

 • ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം

 • റേഷൻ കാർഡ്

 • സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

 • ആവശ്യമായ മറ്റ് രേഖകൾ:

  • മിശ്രജാതി വിവാഹിതരായ കുട്ടികൾക്ക് മാതാപിതാക്കളിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

  • മറ്റൊരു ജില്ലയിൽ/താലൂക്കിൽ ജനിച്ചുവളർന്ന കുടിയേറ്റക്കാർ, ആ ജില്ല/താലൂക്കിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട്.

  • ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനിച്ചുവളർത്തിയ ആളുകൾക്ക്, അതാത് സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

  • പരിവർത്തനം ചെയ്താൽ: പ്രസക്തമായ ഗസറ്റ് പരസ്യം

  • പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക്: അംഗീകൃത അധികാരികളുടെ ശുദ്ധി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

  • എസ്ഐയുസിക്ക്: ബിഷപ്പിൽ നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

  • ദത്തെടുത്ത കുട്ടികൾ: പിതാവിന്റെയും ദത്തെടുക്കലിന്റെയും ജാതി തെളിയിക്കുന്ന രേഖ

ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ

കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓൺലൈനായി ലഭിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾ കേരള ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.

കേരള ഇ-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് താഴെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക.

Kerala Edistrict Registration Create Account community certificate malayalam കമ്മ്യൂണിറ്റി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്

 • പേര്, വിലാസം, ആധാർ നമ്പർ തുടങ്ങിയ അപേക്ഷകനെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക.

 • ലോഗിൻ, പാസ്‌വേഡ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക.

 • ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് പോർട്ടലിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ അപേക്ഷകൻ അവരുടെ ആധാർ നമ്പർ സാധൂകരിക്കണം.

കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി ഓൺലൈനായി എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക.

Apply online for community certificate

 • "Apply Now" എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • ഇ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

edistrict portal Apply online community certificate

 • ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഉദ്ദേശ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (സംസ്ഥാന/സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത്)

 • അപേക്ഷകന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക.

 • Declaration നൽകുക.

 • "സേവ് ആൻഡ് ഫോർവേഡ്" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • ആവശ്യമായ രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.

 • Next ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • ആവശ്യമായ പേയ്മെന്റ് നടത്തുക.

കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാൻ

നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് താഴെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക.

 • കേരള ഇ-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പോർട്ടലിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക.

 • "സർട്ടിഫിക്കറ്റ്" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • "എന്റെ എല്ലാ അപേക്ഷകളും തിരയുക" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Track status community certificate edistrict portal

 • "From Date", "To Date" എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. "Go" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷന്റെയും ലിസ്റ്റ് കാണാം.

 • ആപ്ലിക്കേഷന്റെ status കാണുന്നതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അഭ്യർത്ഥനയിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡു ചെയ്യാൻ

നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതായി അറിയിക്കുന്ന ഒരു SMS നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡു ചെയ്യുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക.

 • കേരള ഇ-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പോർട്ടലിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക.

 • "സർട്ടിഫിക്കറ്റ്" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • "എന്റെ എല്ലാ അപേക്ഷകളും തിരയുക" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • "From Date", "To Date" എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. "Go" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷന്റെയും ലിസ്റ്റ് കാണാം.

 • ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ

അധികാരകേന്ദ്രം

 • തഹസിൽദാർ

കമ്മ്യൂണിറ്റി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിന് ആവശ്യമായ സമയം

 • അപേക്ഷാ തീയതി മുതൽ 7 ദിവസം വരെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകും.

നിരക്കുകൾ

നിങ്ങൾ അക്ഷയ സെന്ററിൽ നിന്ന് സേവനം നേടുകയാണെങ്കിൽ, താഴെ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ ഈടാക്കും.

 • പൊതുവിഭാഗം- അക്ഷയ വഴി 25 രൂപയും. ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് പോർട്ടൽ വഴി 15

 • ബിപിഎൽ കാർഡ്- അക്ഷയ വഴി 15 രൂപയും. ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് പോർട്ടൽ വഴി 15

കമ്മ്യൂണിറ്റി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് കാലാവധി

കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 3 വർഷത്തേക്ക് സാധുവായിരിക്കും.

റഫറൻസ്

ഈ ഗൈഡ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിൽ , ഞങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ, ഉപയോക്തൃ മാനുവലുകൾ, സർക്കാർ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതും വിശ്വസനീയവുമായ ഉറവിടങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 1.  Kerala E-District portal
 

FAQs

What are some common queries related to Community Certificate Kerala?
You can find a list of common Community Certificate Kerala queries and their answer in the link below.
Community Certificate Kerala queries and its answers
Where can I get my queries related to Community Certificate Kerala answered for free?
Tesz is a free-to-use platform for citizens to ask government-related queries. Questions are sent to a community of experts, departments and citizens to answer. You can ask the queries here.
Ask Question