ഞാൻ വാങ്ങുന്ന വണ്ടിയുടെ വില ഒന്നര ലക്ഷത്തിനു താഴെ ആണ്.അപ്പോൾ പാൻ കാർഡ് ആവശ്യമുണ്ടോ??


Any Transactions above 50,000 needs PAN CARD

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..