ഓൺലൈൻ വഴി ട്രാവൽ ടികറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ GST No ചോദിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ?


നിങ്ങൾക്കു GST റെജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇന്പുട് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ സാധിക്കിക്കും. GST നമ്പർ കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല. GST നമ്പർ നെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക. 

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..