കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ

Written By Gautham Krishna   | Published on June 15, 2019
Quick Links


Name of the Service Kerala Startup Mission
Online Application Link Click Here
FAQs Click Here

കേരളത്തിൽ സംരംഭകത്വ വികസനത്തിനും ഇൻകുബേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ആരംഭിച്ചു. പ്രധാനമായും ഇന്നൊവേഷൻ ലീഡ് ടെക്നോളജി സംരംഭകത്വത്തിന്റെ വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്ത് ഊർജ്ജസ്വലനായ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി മുന്നോട്ടുള്ള നയങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമച്ചുകൊണ്ട് നടപ്പാക്കിയതിലൂടെ കേരള സർക്കാർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കമിട്ടു.

ലക്ഷ്യങ്ങൾ

 • ഒരു സംരംഭകനാകാൻ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക.

 • അക്കാദമിയ മുതൽ ഒരു സംരംഭകൻ വരെയുള്ള ഓരോ യുവാക്കളെയും സ്പർശിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക.

 • നൂതന പ്രോജക്ടുകൾ / സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള യുവാക്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ക്രമേണ മാറ്റുന്ന യുവാക്കളുടെ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്.

 • ഗവേഷണ വികസനത്തിന്റെ തീവ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുക.

 • കാലാവസ്ഥ, സംസ്കാര നവീകരണം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിന്.

 • സാങ്കേതികവിദ്യ വാണിജ്യവത്ക്കരിക്കുന്നതിന്.

 • ഒരു സംരംഭക പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്.

 • പ്രവേശന തടസ്സങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന്.

 • ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ലാബുകൾ, സയൻസ് ഹബുകൾ, ബിസിനസ് ഇൻകുബേറ്ററുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള നൂതന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്.

 • ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്ത്രപരമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

 • പ്രീ-വാണിജ്യവൽക്കരണ ഫണ്ടിംഗിലേക്കുള്ള ആക്സസ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്.

 • ആർ & ഡി ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റുകൾ, അനുകൂലമായ മൂലധന ചെലവ് അലവൻസ് എന്നിവ പോലുള്ള നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിന്.

 • പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനു കീഴിൽ ഇൻകുബേഷനും സഹായവും തേടുന്ന ഏതൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പും ഇനിപ്പറയുന്ന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം.

 • ഏഴ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബയോടെക്നോളജി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് യോഗ്യതയില്ല.

 • സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ വാർഷിക വിറ്റുവരവ് മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 25 കോടി കവിയാൻ പാടില്ല,

 • സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെയോ പ്രക്രിയകളുടെയോ സേവനങ്ങളുടെയോ നവീകരണം, വികസനം അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം,

 • തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനോ സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനോ ഉയർന്ന സാധ്യതയുള്ള ഒരു അളക്കാവുന്ന ബിസിനസ്സ് മോഡൽ.

 • അത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി രൂപീകരിച്ച ഇന്റർ മിനിസ്റ്റീരിയൽ ബോർഡിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടിയതിനുശേഷം മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അർഹതയുള്ളൂ.

 • സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനികൾക്ക് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ അംഗത്വം നൽകും.

 • ഐഡിയേഷൻ ഘട്ടത്തിലുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് കെ‌എസ്‌യുഎം പ്രീ-ഇൻകുബേഷൻ സൗകര്യങ്ങളും നൽകുന്നു.

കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്കീമുകൾ

കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ (കെ‌എസ്‌യുഎം) സംസ്ഥാനത്ത് വിദ്യാർത്ഥി സംരംഭകത്വം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിവിധ പരിപാടികൾ സജീവമായി ആരംഭിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥി സംരംഭകരുടെ വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കേരള സർക്കാർ 'സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് പോളിസി' പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നോഡൽ ഏജൻസിയായ കെ‌എസ്‌യുഎം പോളിസി ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി വിവിധ സ്കീമുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ യുവ സംരംഭകർ എന്നിവരിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ വിശാലമായ മേഖലകളും ഈ പദ്ധതികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പോളിസി ഇൻകുബേറ്ററിനെ ടെക്നോളജി ബിസിനസ് ഇൻകുബേറ്ററായി നിർവചിക്കുന്നു, അതേസമയം കേന്ദ്ര അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച കമ്പനികളുടെ നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും സംയോജിപ്പിച്ച് 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ‘സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ്’ ഇന്നൊവേഷൻ അധിഷ്ഠിത സാങ്കേതിക സ്ഥാപനവുമാണ്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്കീമുകൾ സ്കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ, യുവ സംരംഭകർ എന്നിവരിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ വിശാലമായ മേഖലകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

 • ഇൻകുബേഷൻ / ആക്സിലറേഷൻ സ്കീം.

 • അറിവ് / നൈപുണ്യ വർദ്ധന പദ്ധതികൾ.

 • ഫണ്ടിംഗ് സ്കീമുകൾ.

 • എക്സ്ചേഞ്ചുകളും ആഗോള നിമജ്ജന പദ്ധതികളും.

ഇൻകുബേഷൻ / ആക്സിലറേഷൻ സ്കീം

ഗ്ലോബൽ ഇൻകുബേറ്റേഴ്സ് & ആക്സിലറേറ്ററുകളുമായി സഹകരിച്ച് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ (കെ‌എസ്‌യുഎം) പുതിയ ഘടനാപരമായ ഇൻകുബേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചു, വളർന്നുവരുന്ന സംരംഭകർക്ക് വിപുലമായ സാങ്കേതിക ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ഒരു സ്പ്രിംഗ്ബോർഡ് നൽകുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കാലിക്കറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പുതിയ ഇൻകുബേഷൻ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നു, ഇത് കസാർഗോഡിൽ തത്സമയമാണ്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്ഥാപകർക്ക് സെക്ടർ വിദഗ്ധർ, ബിസിനസ് ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ടെയ്‌ലർ നിർമ്മിച്ച വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾ, കെ‌എസ്‌യുഎം സർക്കിളുകളുടെ വ്യവസായ, നിക്ഷേപ ശൃംഖലകൾ എന്നിവയിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും, കൂടാതെ വിവിധ സംസ്ഥാന, കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്. പദ്ധതികളും ഗ്രാന്റുകളും.

സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഒരു സ്റ്റേജ് അധിഷ്ഠിത ഘടനാപരമായ 3 മാസ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കടന്നുപോകും.

 • ഐഡിയ ആക്സിലറേഷൻ: ഐഡിയ ടു കോൺസെപ്റ്.

 • ഉൽപ്പന്ന ത്വരണം(product acceleration): ആശയം മുതൽ സംരംഭം തുടങ്ങുന്നത് വരെ,

 • മാർക്കറ്റ് ത്വരിതപ്പെടുത്തൽ: ആശയം മുതൽ വരുമാനം വരെ.

സംരംഭക പിന്തുണാ സേവനങ്ങൾ

നിയമപരമായ കംപ്ലയിൻസുകളിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കുള്ള സേവനങ്ങൾക്കുള്ള പിന്തുണ.

 • സെക്രട്ടേറിയൽ സേവനങ്ങൾ (കമ്പനി ഇൻ‌കോർ‌പ്പറേഷനും ഫയലിംഗും).

 • വാർഷിക അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കൽ.

 • ഓഡിറ്റുചെയ്ത പ്രസ്താവനകൾ തയ്യാറാക്കൽ (യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ചെലവിന്റെ പ്രസ്താവനയും).

 • നികുതി സേവനങ്ങൾ (രജിസ്ട്രേഷൻ / ഫയലിംഗ് / അപ്‌ഡേറ്റുകൾ).

 • എക്സിം / ടാൻ / പാൻ / സെസ് സേവനങ്ങൾ.

 • സാമ്പത്തിക പദ്ധതിയും പദ്ധതികളും.

 • നിയമ, ഐപി, ക്ലയൻറ് കരാറുകൾ,

 • പേറ്റന്റ്, വ്യാപാരമുദ്രകൾ, പകർപ്പ് അവകാശങ്ങൾ.

 • ബിസിനസ് മൂല്യനിർണ്ണയവും നിക്ഷേപ പാറ്റേണും(pattern).

 • നോട്ടറി സേവനങ്ങൾ.

സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് പിന്തുണ

ഈ ഘടകത്തിന് കീഴിൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ പിന്തുണയ്‌ക്കും:

 • ഡിജിറ്റൽ / പ്രിന്റ് മീഡിയ ബ്രാൻഡിംഗും പ്രമോഷനുകളും.

 • ഉൽപ്പന്ന സമാരംഭ കവറേജ്.

 • കോർപ്പറേറ്റ് / ഉൽപ്പന്ന പ്രൊമോ വീഡിയോ നിർമ്മാണം.

 • ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ / സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്റ്റോറി എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരസ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള PR പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

 • ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസൾട്ടേഷൻ / ഏജൻസി ചാർജുകൾ, ഡിഎം ടൂളുകളും അനലിറ്റിക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും.

 • ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഉപകരണങ്ങളിലേക്കുള്ള ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ-ഇമെയിൽ / സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉള്ളടക്ക മാർക്കറ്റിംഗ് / സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ & അനലിറ്റിക്സ് / എസ്.ഇ.ഒ.

 • ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്- AR / VR പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ അനുഭവിക്കുന്നു.

ആർ & ഡി കണക്റ്റിനുള്ള പിന്തുണ

 സാങ്കേതിക കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ / ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ വികസിപ്പിക്കുന്നവർ‌ക്കും ആർ‌, ഡി സ്റ്റേജിലുള്ളവർ‌ക്കും ഈ പിന്തുണ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. ഗണ്യമായ ഗവേഷണ-വികസന ഘടകങ്ങളുള്ള ഹാർഡ്‌വെയർ‌ (ഇലക്ട്രോണിക്, മറ്റ് ഹാർഡ്‌വെയർ‌) നിർമ്മാണ സ്റ്റാർ‌ട്ടപ്പുകൾ‌ക്ക് ഇത് ഒറ്റത്തവണ സഹായമാണ്.

ഇനിപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകളിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ഗ്രാന്റ് നൽകും.

 • അവർക്ക് ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

 • ഉൽ‌പ്പന്നത്തിന് ഗണ്യമായ ഹാർഡ്‌വെയർ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതായത് ചെലവിന്റെ 50% കുറഞ്ഞത് ഹാർഡ്‌വെയറിനായിരിക്കും.

 • സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംസ്ഥാനത്തെ അംഗീകൃത ഇൻകുബേറ്ററുകളിൽ ഒന്നിൽ അംഗമായിരിക്കണം.

 • ഹാർഡ്‌വെയർ ഘടകങ്ങൾ, സാങ്കേതിക കൈമാറ്റം, പരിശോധന, പ്ലാറ്റ്ഫോം സൃഷ്ടിക്കൽ എന്നിവയ്ക്കായി ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗിക്കാം. മനുഷ്യശക്തി ചെലവ് നിറവേറ്റുന്നതിന് ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഫണ്ടുകളുടെ ഉപയോഗത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്ന വ്യക്തമായ ബിസിനസ്സ് പ്ലാൻ അപേക്ഷകൻ നൽകും. ഫണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെലവുകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത്തരം ചെലവുകൾ ഗ്രാന്റ് തുകയുടെ 20% കവിയാൻ പാടില്ല.

 • ഒരു ഉൽപ്പന്നം സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പേറ്റന്റ് നേടിയ ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും.

മെന്റർഷിപ്പ് / കണക്റ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ

സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാദമിയുടെയും പരിശീലന പരിപാടിയുടെയും വിപുലീകരണമാണ് മെന്റർഷിപ്പ് / കണക്ട് പ്രോഗ്രാം, അവിടെ ദേശീയ / അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള പ്രശസ്ത ഉപദേശകർ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കാം. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ആഗോള വിപണികളിലേക്കും സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കാനും പ്രോഗ്രാം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

അറിവ് / നൈപുണ്യ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പദ്ധതി

വളർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ ഗവേഷണത്തിനും വികസനത്തിനും ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ നൽകുന്നതിന് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ഒരു സംരംഭമാണ് ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജീസ് ലാബ്, ഇത് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു വേദിയായി വർത്തിക്കുന്നു.

ത്രസ്റ്റ് ഏരിയകൾ

ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജീസ് ലാബിലെ ഇന്നൊവേഷൻ ആന്റ് റിസർച്ചിനായുള്ള നിലവിലെ പ്രധാന ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രങ്ങൾ:

 1. വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി (വിആർ), ആഗ്‌മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി (എആർ)

 2. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI)

 3. റോബോട്ടിക്സ്

 4. ബ്രെയിൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്റർഫേസ് (ബിസിഐ)

ഫാബ് ലാബ്

 അച്ചടിച്ച ഇലക്ട്രോണിക്സിലും മറ്റ് മേഖലകളിലും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്ത് അത്യാധുനിക ഫാബ്രിക്കേഷൻ ലബോറട്ടറികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഫാബ്ലാബ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിനായി യു‌എസ്‌എയിലെ എം‌ഐ‌ടി ഫാബ് ലാബ് ഫൗണ്ടേഷൻ, സെന്റർ ഫോർ ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ആറ്റങ്ങളുമായി കെ‌എസ്‌എം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തും എറണാകുളത്തും സ്ഥാപിക്കുന്ന ഫാബ്‌ലാബുകൾ സമാനമാണ്, പ്രധാനമായും ഇനിപ്പറയുന്ന ഇൻവെന്ററികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

 • ലേസർ കട്ടർ.

 • വലിയ സ്കെയിൽ സി‌എൻ‌സി മിൽ: ഷോപ്പ്ബോട്ട്.

 • 3 ഡി പ്രിന്ററുകൾ: അളവ് എസ്എസ്ടി 3 ഡി പ്രിന്ററും അൾട്ടിമേക്കർ 2 ഉം.

 • ഉയർന്ന മിഴിവുള്ള മിനി എൻ‌സി മിൽ: മോഡേല.

 • വിനൈൽ പ്ലോട്ടർ.

 • സാൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റർ.

 • ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും.

 • മോൾഡിംഗും കാസ്റ്റിംഗും.

 • ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടെസ്റ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ.

 • കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ.

ഫണ്ടിംഗ് സ്കീമുകൾ

ഇന്നൊവേഷൻ ഗ്രാന്റ് സ്കീം

ഉൽ‌പാദനക്ഷമത, സാമ്പത്തിക വളർച്ച, സാമൂഹിക പരിവർത്തനം എന്നിവയ്ക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും പുനർ‌നിർമ്മിക്കുന്നതിനും പുനർ‌നിർവചിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രധാന പ്രേരകശക്തിയാണ് നവീകരണങ്ങളിലൂടെയും ഗവേഷണ വികസനത്തിലൂടെയും സാങ്കേതിക മാറ്റങ്ങൾ. അതിനാൽ ആഗോളതലത്തിൽ പുതുമകൾ വ്യാപകമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവ. കേരളത്തിന്റെ ഇന്നൊവേഷൻ ഗ്രാന്റ് പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു.

എല്ലാ മാസവും കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ നടത്തുന്ന ഐഡിയ ഡേ ഇവന്റിലൂടെ ഈ സ്കീമിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനായി അപേക്ഷകർ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ ഒരു എലൈറ്റ് പാനലിനു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇവന്റാണ് ഐഡിയ ഡേ. ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ‘ആശയങ്ങൾക്ക്’ 12 ലക്ഷം വരെ വിത്ത് ധനസഹായം ലഭിക്കും.

പുതുമകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇനിപ്പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇന്നൊവേഷൻ ഗ്രാന്റുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു:

 • ഐഡിയ ഗ്രാന്റ്- ഐഡിയ ഗ്രാന്റ് പ്രധാനമായും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എം‌വി‌പിയായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനായിരിക്കും, ഇത് 2 ലക്ഷം / ആശയം.

 • പ്രൊഡക്ടൈസേഷൻ ഗ്രാന്റ്- എം‌വി‌പിയെ ഒരു ഉൽ‌പ്പന്നമാക്കി മാറ്റുന്നതിനാണ് പ്രൊഡക്ടൈസേഷൻ ഗ്രാന്റ്, ഇത് പരമാവധി രൂപയായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 7 ലക്ഷം / ആശയം.

 • സ്കെലപ്പ് ഗ്രാന്റ് - ഉൽ‌പ്പന്ന വരുമാനം / നിക്ഷേപം എന്നിവയുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ അവരുടെ ബിസിനസ്സ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല ഇത് പരമാവധി 12 ലക്ഷം / ആശയം.

പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ കെ.എസ്.യു.എം വിത്ത് ഫണ്ട്

ഗവ. സംരംഭക സൃഷ്ടികൾ, തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, സ്വകാര്യ നിക്ഷേപത്തിന്റെ കുതിച്ചുചാട്ടം എന്നിവയിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന നൂതന, സാങ്കേതിക അധിഷ്ഠിത ബിസിനസ്സ് സംരംഭങ്ങളുടെ രൂപീകരണവും വികസനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിനായി കേരളത്തിന്റെ വിത്ത് പിന്തുണ പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു. ഗവൺമെന്റിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസിയായ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ വഴിയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പദ്ധതികൾക്കുമായി കേരളത്തിന്റെ.

വിത്ത് പിന്തുണാ സിസ്റ്റം പ്രാഥമികമായി ഇനിപ്പറയുന്നവയിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു:

 • ഉൽപ്പന്ന വികസനം.

 • പരിശോധനയും പരീക്ഷണങ്ങളും.

 • ടെസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ്.

 • മെന്ററിംഗ്.

 • പ്രൊഫഷണൽ കൺസൾട്ടൻസി (പ്രമുഖ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഫഷണലുകളെയും പ്രശസ്ത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അക്കാദമിഷ്യന്മാരെയും ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങളുമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആകർഷിക്കുക)

 • IPR പ്രശ്നങ്ങൾ.

 • ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള മനുഷ്യശക്തി.

പ്രാരംഭ ഘട്ട ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിംഗ്

സംസ്ഥാനത്ത് വളർന്നുവരുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി കോർപ്പസ് ഫണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി കെ‌എസ്‌യുഎം സെബി അംഗീകൃത വെഞ്ച്വർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടുകളുമായി പങ്കാളിത്തത്തിലാണ്. ഫണ്ട് പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കും. 25 ലക്ഷം രൂപ -  200 ലക്ഷം.

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

 • കേരളത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ.

 • പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ / ഒരു ഉൽപ്പന്നം & ട്രാക്സ്എൻ ഉള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ.

 • സാങ്കേതികവിദ്യ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഉൽപ്പന്നം വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു.

 • പാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ & കേരളത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായവർ.

പേറ്റന്റ് പിന്തുണാ സിസ്റ്റം

2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിനിടെ ഗവ. പേറ്റന്റ് സപ്പോർട്ട് സ്കീം എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ പദ്ധതി കേരളത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ പേറ്റന്റ് നേടാൻ കഴിവുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സംരംഭകർക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നു.

എക്സ്ചേഞ്ചുകളും ആഗോള നിമജ്ജന പദ്ധതികളും

സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും യുവ സംരംഭകർക്കും അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റങ്ങളിലേക്ക് പരമാവധി എക്സ്പോഷർ നൽകാനും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വളർത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുടെ സംയോജനമാണ് ഇന്റർനാഷണൽ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാം.

പ്രോഗ്രാമിൽ വിദ്യാർത്ഥി / യുവ സംരംഭകരെ ഏറ്റവും വിപുലമായ / പക്വതയുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളായ സിലിക്കൺ വാലി, മെൻലോപാർക്ക്, യുഎസ്എ, ലണ്ടൻ, ടോക്കിയോ, ടെൽ അവീവ് മുതലായവയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. . ഇത് പ്രാദേശിക സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് / ഫണ്ടിംഗ് അവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര എക്സ്പോഷർ നൽകുകയും ചെയ്യും.

ഓൺലൈനിൽ പ്രയോഗിക്കുക

KSUM ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക.

kerala startup mission ksum apply online malayalam

 • അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ബാധകമായ പ്രയോഗ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഒരു രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉപയോക്താവായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കായി "രജിസ്റ്റർ" ക്ലിക്കുചെയ്യുക,

kerala startup mission ksum apply online startup registration malayalam

 • നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തരം തിരഞ്ഞെടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

kerala startup mission ksum apply online startup registration malayalam

 • ആരംഭ രജിസ്ട്രേഷൻ പേജ് പ്രദർശിപ്പിക്കും. പേരിന്റെ ആദ്യഭാഗം, പേരിന്റെ അവസാനഭാഗം, ഇമെയിൽ ഐഡി, മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക.

kerala startup mission ksum apply online registration malayalam

 • രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, അപേക്ഷകന് കേരള പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥയിലെ എല്ലാ പ്രധാന ഇവന്റുകളിലേക്കും പ്രവേശനം ലഭിക്കും, കൂടാതെ സ്ക്രീനിന്റെ ഇടതുവശത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ഇൻകുബേഷൻ, സീഡ് ഫണ്ട്, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബോക്സ്, പേറ്റന്റ് റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കായി വിവിധ സ്കീമുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആക്സസ് ലഭിക്കും. അപ്ലിക്കേഷൻ ടാബ്.

kerala startup mission ksum apply online fablab idea day malayalam  

FAQs

What are some common queries related to Kerala Startup Mission?
You can find a list of common Kerala Startup Mission queries and their answer in the link below.
Kerala Startup Mission queries and its answers
Where can I get my queries related to Kerala Startup Mission answered for free?
Tesz is a free-to-use platform for citizens to ask government-related queries. Questions are sent to a community of experts, departments and citizens to answer. You can ask the queries here.
Ask Question