കേരളത്തിൽ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എങ്ങനെ ലഭിക്കും ? [2023]

Written By Gautham Krishna   | Updated on September 26, 2023
Quick Links


Name of Service Income Certificate in Kerala
Department Revenue Department
Beneficiaries Citizens of Kerala
Online Application Link Click Here
Application Type Online/Offline
FAQs Income Certificate Kerala Queries

സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൗരന് അവന്റെ/അവളുടെ വാർഷിക വരുമാനം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയാണ് വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. എല്ലാത്തരം വിഭവങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ/കുടുംബത്തിന്റെ വാർഷിക വരുമാനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകും.

സംസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകും.

വരുമാന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിന് ആവശ്യമായ രേഖകള്

കേരളത്തിൽ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകൾ ആവശ്യമാണ്.

 • അഫിഡവിറ്റ്

 • ഐ ടി റിട്ടേണ്‍

 • ഫോം പതിനാറ്

 • ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരി നല്കുന്ന ടാക്സ് റെസീപ്റ്റ്

 • ബേസിക് ടാക്സ് റെസീപ്റ്റ്

 • ലാന്‍ഡ് ടക്സ്

 • വരുമാനം തെളിയിക്കുന്ന മതിയായ രേഖ

 • ശമ്പള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

 • റേഷന്‍ കാര്‍ഡ്

ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ

വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓൺലൈനായി ലഭിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾ കേരള ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.

കേരള ഇ-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് താഴെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക.

Kerala Edistrict Registration Create Account varumana certificate malayalam വരുമാന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്

 • പേര്, വിലാസം, ആധാർ നമ്പർ തുടങ്ങിയ അപേക്ഷകനെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക.

 • ലോഗിൻ, പാസ്‌വേഡ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക.

 • ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് പോർട്ടലിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ അപേക്ഷകൻ അവരുടെ ആധാർ നമ്പർ സാധൂകരിക്കണം.

വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി ഓൺലൈനായി എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക.

വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേരള ഇ-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് varumana certificate malayalam 

 • "Apply Now" എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • ഇ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

 • ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഉദ്ദേശ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (സംസ്ഥാന ഉദ്ദേശ്യം/സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത്)

 • അപേക്ഷകന്റെ വരുമാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക.

Details about Income of applicant Income Certificate Kerala Online Application Edistrict varumana certificate

 • കുടുംബത്തിന്റെ വരുമാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക.

 • പ്രോപ്പർട്ടി വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക.

 • Declaration നൽകുക.

 • "സേവ് ആൻഡ് ഫോർവേഡ്" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • ആവശ്യമായ രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.

 • Next ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • ആവശ്യമായ പേയ്മെന്റ് നടത്തുക.

വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാൻ

നിങ്ങളുടെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് താഴെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക.

 • കേരള ഇ-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പോർട്ടലിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക.

 • "സർട്ടിഫിക്കറ്റ്" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • "എന്റെ എല്ലാ അപേക്ഷകളും തിരയുക" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Track status income certificate edistrict portal varumana certificate

 • "From Date", "To Date" എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. "Go" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷന്റെയും ലിസ്റ്റ് കാണാം.

 • ആപ്ലിക്കേഷന്റെ status കാണുന്നതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അഭ്യർത്ഥനയിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡു ചെയ്യാൻ

നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതായി അറിയിക്കുന്ന ഒരു SMS നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡു ചെയ്യുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക.

 • കേരള ഇ-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പോർട്ടലിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക.

 • "സർട്ടിഫിക്കറ്റ്" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • "എന്റെ എല്ലാ അപേക്ഷകളും തിരയുക" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • "From Date", "To Date" എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. "Go" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷന്റെയും ലിസ്റ്റ് കാണാം.

 • ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ

 • നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ വില്ലേജ് ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള അക്ഷയ കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുക.

 • വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.

 • ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾക്കൊപ്പം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.

അധികാരകേന്ദ്രം

 • തഹസിൽദാർ

വരുമാന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിന് ആവശ്യമായ സമയം

 • അപേക്ഷാ തീയതി മുതൽ 6 ദിവസം വരെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകും.

നിരക്കുകൾ

നിങ്ങൾ അക്ഷയ സെന്ററിൽ നിന്ന് സേവനം നേടുകയാണെങ്കിൽ, താഴെ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ ഈടാക്കും.

 • പൊതുവിഭാഗം- അക്ഷയ വഴി 25 രൂപയും. ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് പോർട്ടൽ വഴി 15

 • ബിപിഎൽ കാർഡ്- അക്ഷയ വഴി 15 രൂപയും. ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് പോർട്ടൽ വഴി 15

വരുമാന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് കാലാവധി

വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 1 വർഷത്തേക്ക് സാധുവായിരിക്കും.

അപേക്ഷാ ഫോമുകൾ

വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപേക്ഷാ ഫോം - മലയാളം

FAQs

What are some common queries related to Income Certificate Kerala?
You can find a list of common Income Certificate Kerala queries and their answer in the link below.
Income Certificate Kerala queries and its answers
Where can I get my queries related to Income Certificate Kerala answered for free?
Tesz is a free-to-use platform for citizens to ask government-related queries. Questions are sent to a community of experts, departments and citizens to answer. You can ask the queries here.
Ask Question