ನಾನು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾರ್ಡ್ ಗೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ 37ದಿನ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದ್ದಿಲ್ಲಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು


Sakala Mission Sakala Mission, Government of Karnataka verified
Answered on December 10,2023

Using your 15 digit GSC/Sakala number kindly raise Appeal in Sakala. To raise Appeal you can visit Sakala Website, click on Appeal-I and do needful or call 080 4455 4455 for manual assistance.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question

Guide

Karnataka Voter List 2024 - Search By Name, Download

Empowering citizens to exercise their democratic rights is crucial, especially in the vibrant state of Karnataka. This concise guide offers clear steps for downloading the voter list, searc..
  Click here to get a detailed guide