210 Important "Name Change Procedure” Questions and its Answers


Listing out 210 important queries asked by citizens related to "Name Change Procedure". These queries are answered by a community of experts, government departments, and citizens like you.

We believe this rich source of information about "Name Change Procedure” will help you in getting your doubts solved.

In case, if your query is not resolved, you can ask a follow-up query regarding "Name Change Procedure” by clicking on the “Ask Question” button on this page. We will share it with our community to get it answered.

Hope this helps. Thanks.


കുട്ടിയുടെ പേര് സ്കൂളിൽ നൽകിയതിൽ അച്ഛന്റെ പേരിന്റെ ഇനിഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ആദ്യവും സ്ക്കൂൾ രജിസ്റ്ററിൽ അച്ഛന്റെ പേരിന്റെ അവസാനവുമാണ് ഇനീഷ്യൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ? അതായത് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ അച്ഛന്റെ പേരിന്റെ ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ ചേർത്തെങ്കിൽ മാറ്റാരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ അച്ഛന്റെ പേരിന്റെ അവസാനം ജനീഷ്യൽ ചേർത്തും. ഉദാ. കെ.എം ജോഷി - മറ്റൊന്ന് ജോഷി കെ.എം.

ജോഷിയുടെ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയാണോ ജോഷിയുടെ പേര് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെതന്നെ കുട്ടിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിലും ജോഷിയുടെ പേര് ചേർത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. വ്യത്യസ്ത…

Chat 1 Clap 0 Views 14

കുട്ടിയുടെ പേര് സ്കൂളിൽ നൽകിയതിൽ അച്ഛന്റെ പേരിന്റെ ഇനിഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ആദ്യവും സ്ക്കൂൾ രജിസ്റ്ററിൽ അച്ഛന്റെ പേരിന്റെ അവസാനവുമാണ് ഇനീഷ്യൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ? അതായത് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ അച്ഛന്റെ പേരിന്റെ ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ ചേർത്തെങ്കിൽ മാറ്റാരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ അച്ഛന്റെ പേരിന്റെ അവസാനം ജനീഷ്യൽ ചേർത്തും. ഉദാ. കെ.എം ജോഷി - മറ്റൊന്ന് ജോഷി കെ.എം.

ജോഷിയുടെ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയാണോ ജോഷിയുടെ പേര് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെതന്നെ കുട്ടിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിലും ജോഷിയുടെ പേര് ചേർത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. വ്യത്യസ്ത…

Chat 1 Clap 0 Views 14