84 Important "Name Change Procedure” Questions and its Answers


Listing out 84 important queries asked by citizens related to "Name Change Procedure". These queries are answered by a community of experts, government departments, and citizens like you.

We believe this rich source of information about "Name Change Procedure” will help you in getting your doubts solved.

In case, if your query is not resolved, you can ask a follow-up query regarding "Name Change Procedure” by clicking on the “Ask Question” button on this page. We will share it with our community to get it answered.

Hope this helps. Thanks.


ഞാൻ 2016 ഇൽ ഡിവോഴ്സ് ആയതാണ്. അതിൽ 9 വയസ്സുള്ള മകൾ ഉണ്ട്.2021ൽ വീണ്ടും വിവാഹിതയായി.മകളുടെ പേര് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിലും സ്കൂൾ രജിസ്റ്ററിലും ഉള്ളത് തിരുതുന്നതിനായി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ സ്കൂൾ രജിസ്റ്ററിൽ തിരുത്തി വാങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.സ്കൂളിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കില്ല മുനിസിപ്പാലിറ്റി യിൽ തന്നെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു വർഷമായി ഇതിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നു.പേര് തിരുത്തി കിട്ടുവാൻ ഇനി എന്താണ് ഒരു വഴി ഉള്ളത്?

സ്കൂൾ രജിസ്റ്ററിലെ പേര് പോലെ മാത്രമേ പഞ്ചായത്തിൽ പേര് തിരുത്തുകയുള്ളൂ.ഗസറ്റിൽ പരസ്യം നൽകി പേര് തിരുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. ഗസറ്റിൽ പരസ്യം ചെയ്ത് മാറ്റിയതനുസരിച്ച SSLC ബുക്കിൽ പേര് തിരുത്തുന്നതിന്…

Chat 1 Clap 0 Views 30

കുട്ടിയുടെ പേര് സ്കൂളിൽ നൽകിയതിൽ അച്ഛന്റെ പേരിന്റെ ഇനിഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ആദ്യവും സ്ക്കൂൾ രജിസ്റ്ററിൽ അച്ഛന്റെ പേരിന്റെ അവസാനവുമാണ് ഇനീഷ്യൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ? അതായത് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ അച്ഛന്റെ പേരിന്റെ ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ ചേർത്തെങ്കിൽ മാറ്റാരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ അച്ഛന്റെ പേരിന്റെ അവസാനം ജനീഷ്യൽ ചേർത്തും. ഉദാ. കെ.എം ജോഷി - മറ്റൊന്ന് ജോഷി കെ.എം.

ജോഷിയുടെ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയാണോ ജോഷിയുടെ പേര് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെതന്നെ കുട്ടിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിലും ജോഷിയുടെ പേര് ചേർത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. വ്യത്യസ്ത…

Chat 1 Clap 0 Views 34

കുട്ടിയുടെ പേര് സ്കൂളിൽ നൽകിയതിൽ അച്ഛന്റെ പേരിന്റെ ഇനിഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ആദ്യവും സ്ക്കൂൾ രജിസ്റ്ററിൽ അച്ഛന്റെ പേരിന്റെ അവസാനവുമാണ് ഇനീഷ്യൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ? അതായത് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ അച്ഛന്റെ പേരിന്റെ ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ ചേർത്തെങ്കിൽ മാറ്റാരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ അച്ഛന്റെ പേരിന്റെ അവസാനം ജനീഷ്യൽ ചേർത്തും. ഉദാ. കെ.എം ജോഷി - മറ്റൊന്ന് ജോഷി കെ.എം.

ജോഷിയുടെ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയാണോ ജോഷിയുടെ പേര് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെതന്നെ കുട്ടിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിലും ജോഷിയുടെ പേര് ചേർത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. വ്യത്യസ്ത…

Chat 1 Clap 0 Views 34

ഞാൻ 2016 ഇൽ ഡിവോഴ്സ് ആയതാണ്. അതിൽ 9 വയസ്സുള്ള മകൾ ഉണ്ട്.2021ൽ വീണ്ടും വിവാഹിതയായി.മകളുടെ പേര് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിലും സ്കൂൾ രജിസ്റ്ററിലും ഉള്ളത് തിരുതുന്നതിനായി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ സ്കൂൾ രജിസ്റ്ററിൽ തിരുത്തി വാങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.സ്കൂളിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കില്ല മുനിസിപ്പാലിറ്റി യിൽ തന്നെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു വർഷമായി ഇതിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നു.പേര് തിരുത്തി കിട്ടുവാൻ ഇനി എന്താണ് ഒരു വഴി ഉള്ളത്?

സ്കൂൾ രജിസ്റ്ററിലെ പേര് പോലെ മാത്രമേ പഞ്ചായത്തിൽ പേര് തിരുത്തുകയുള്ളൂ.ഗസറ്റിൽ പരസ്യം നൽകി പേര് തിരുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. ഗസറ്റിൽ പരസ്യം ചെയ്ത് മാറ്റിയതനുസരിച്ച SSLC ബുക്കിൽ പേര് തിരുത്തുന്നതിന്…

Chat 1 Clap 0 Views 30